РЕШЕНИЕ №143

Относно: Разрешение за изработване на проект за частично изменение на ПУП-план схема за обект „Подземна кабелна мрежа за електронни съобщения /цифрова телевизия, телефон и високоскоростен интернет за гр.Велинград” в участъка по ул.”Ал.Стамболийски” и ул.”Юндола”.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, в качеството си на орган, управляващ общинската собственост и на основание чл.124 и чл.124а, ал.1 от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

16

0

0

16

29

            Общински съвет – Велинград,

                                                                  Р  Е  Ш  И:

            1.Дава разрешение, в качеството си на орган управляващ общинската собственост, за изработване на проект за частично изменение на подробен устройствен план: план схема за обект „Подземна кабелна мрежа за електронни съобщения /цифрова телевизия, телефон и високоскоростен интернет за град Велинград” в участъка по ул.”Ал.Стамболийски” и ул.”Юндола”.

            2.Одобрява представеното задание по чл.125 от ЗУТ, на основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ.

            3.Задължава Кмета на Община Велинград да разгласи настоящето решение с обявление на определеното за това място в сградата на Община Велинград и да се публикува в интернет страницата на Общината и в поне един местен вестник, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

            4.Настоящето Решение не подлежи на оспорване, на основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

            Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 16.05.2013г., Протокол №8, точка №15 от дневния ред, по вх.№270/05.04.2013г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия  по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                     /Д.Кехайова/

Коментарите са изключени!