РЕШЕНИЕ №144

Относно: Частично  изменение на подробен устройствен план-план за регулация и застрояване на УПИ в кв.3973 по плана на гр.Велинград.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11, чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.128, ал.3 от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

16

0

0

16

29

Общински съвет – Велинград,

Р  Е  Ш  И:

1.Дава съгласие, в качеството си на съсед и в правомощията си на орган, управляващ общинската собственост, за одобряване на изработения проект за частично изменение на влязъл в сила подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за промяна отреждането на урегулиран поземлен имот №VІ-7066 в квартал №3973 по действащия план на гр.Велинград с ново, а именно урегулиран поземлен имот №VІ-7066 – „За басейн, търговия и обществени услуги” в същия квартал по действащия план на гр.Велинград, съгласно зеления цвят в проекта.

С проекта за частично изменение на плана за застрояване се предвижда ново застрояване с параметри на застрояване: максимална етажност до 3 етажа с височина на стрехата 10м, плътност на застрояване до 60% и Кинт 1,2.

2.Задължава Кмета на Община Велинград да издаде заповед за одобряване.

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 16.05.2013г., Протокол №8, точка №16 от дневния ред, по вх.№282/10.04.2013г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия  по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/Д.Кехайова/

Коментарите са изключени!