РЕШЕНИЕ №145

Относно: ПУП-ПР за УПИ ІІІ – за читалище в кв.252 по плана на гр.Велинград.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.134, ал.2, т.6, чл.135, ал.3 и ал.4, т.1 от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

16

0

0

16

29

            Общински съвет – Велинград,

                                                                  Р  Е  Ш  И:

            Дава съгласието си в качеството си на орган, управляващ общинската собственост относно проект за частично изменение на плана за регулация за УПИ ІІІ – За читалище в кв.252 по плана на гр.Велинград, като се изменя уличната регулация на улица с осови точки 1951-1952-1953 и улица с осови точки 1957-1958-1951, като минават по съществуващите на място алеи, подпорна стена и сграда  и в югозападната и югоизточната част на парцела се заоблят съгласно кафявите линии, цифри и щрихи в скицата – проект и от изток в края на улицата –тупик се изправя под прав ъгъл.

            Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 16.05.2013г., Протокол №8, точка №17 от дневния ред, по вх.№289/12.04.2013г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия  по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                     /Д.Кехайова/

Коментарите са изключени!