РЕШЕНИЕ №146

Относно: Даване съгласие за одобряване на изработен проект за частично изменение на влязъл в сила ПУП в кв.14 по плана на с.Света Петка.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.1, т.1, съгласно чл.135, ал.3 и ал.4, т.1, чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ, както и становище на главен архитект, след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

16

0

0

16

29

            Общински съвет – Велинград,

                                                                  Р  Е  Ш  И:

            Дава съгласие за одобряване на изработения проект за частично изменение на влязъл в сила подробен устройствен план-план за застрояване, засягащ УПИ №ІХ-рит.зала, поща и здравна служба, относно имот пл.№185 в кв.14 по плана на с.Света Петка, Община Велинград, като в имота се обособи ново застроително петно за жилищна сграда до 2 етажа, Кинт =1,2, плътност на застрояване до 60%, запазване на съседна сграда от северозапад с покриване на калкан, поради което се предвижда намален сервитут от 2м от югозападната граница.

            Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 16.05.2013г., Протокол №8, точка №18 от дневния ред, по вх.№295/15.04.2013г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия  по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                     /Д.Кехайова/

Коментарите са изключени!