РЕШЕНИЕ №147

Относно: Упълномощаване Кмета на Община Велинград за сключване на предварителен договор по чл.15 от ЗУТ , касаещ промяна на плана за регулация в кв.207А по плана на гр.Велинград.

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.15, ал.5 от ЗУТ и във връзка с чл.134, ал.1, т.1  от  ЗУТ; Молба-заявление вх.№032-13-88/06.03.2013г от „МАРИНА –МК-2010”ЕООД, гр.Несебър-ЕИК 201173975, ул.”Зорница”№1 с управител Пенка Рашева Бакърджиева в качеството си на собственик на УПИ ІХ.-6348 в кв.207А,по плана на Велинград, съгласно Нотариален акт №121, том І., рег.№780, дело№119/20.06.2012г;Скица№212/25.02.2013г. издадена от Дирекция „ТСУСА”при ОбА-Велинград;Предложение за ЧИПР по чл.15 ал.3 ЗУТ изготвено от Геодезическа фирма ЕТ”Бучков-91-Васил Бучков”-В-д; Решение№ХІІ. от Протокол №2/11.04.2013г на ЕСУТ при Община Велинград за искане съгласие от ОбС-Велинград по чл.15 ал.3 и ал.5 от ЗУТ, след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

16

0

0

16

29

            Общински съвет – Велинград,

                                                                  Р  Е  Ш  И:

            1.Упълномощава  Кмета на Община Велинград за сключване на предварителен договор в писмена форма за частично изменение на влязъл в сила подробен устройствен план-план за регулация,  на основание чл.15 ал.3 и ал.5 от ЗУТ , касаещ промяна на плана за регулация –ЧИПР, на УПИ ІХ.-6348,  в кв.207А на Велинград.- съгласно Скицата-Проект(Приложение №1)

2. Дава съгласие, в качеството си на орган, управляващ общинската собственост /в конкретния случай,касаещо част (с площ=339м2 )от имот пл.№7799- непроведената на терена част от улица от ос.т.№2298г до  ос.т.№2298д. -предвид теренните дадености- голяма денивелация, невъзможен достъп при зимни условния / за частично изменение на влязъл в сила подробен устройствен план-план за регулация, засягащ УПИ №ІХ.-6348 в кв.207А по плана на гр.Велинград, така че западната и южна  регулационни граници на същия упи да се променят, съгласно Скицата-Проект(Приложение №1)

3.Упълномощава Кмета на Община Велинград след Решение на ЕСУТ при Община Велинград да издаде Заповед за одобряване на ЧИПР на упи ІХ.-6348 в кв.207А, на Велинград.

            Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 16.05.2013г., Протокол №8, точка №19 от дневния ред, по вх.№304/15.04.2013г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия  по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                     /Д.Кехайова/

Коментарите са изключени!