РЕШЕНИЕ №148

Относно: Частично изменение на подробен устройствен план-план за застрояване в кв.4 по плана на гр.Велинград.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11, чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.128, ал.3 от ЗУТ, след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

16

0

0

16

29

            Общински съвет – Велинград,

                                                                  Р  Е  Ш  И:

            1.Дава съгласие, в качеството си на съсобственик и в правомощията си на орган, управляващ общинската собственост, за одобряване на изработения проект за частично изменение на влязъл в сила подробен устройствен план – план за застрояване на урегулиран поземлен имот №Х-5944 в квартал №4 по действащия план на гр.Велинград, като в същия се предвижда запазване на съществуващата двуетажна жилищна сграда и гараж и ново строителство – настрояване до три етажа и от запад – пристройка към жилищната сграда – до три етажа, както и запазване на съществуващия източен калкан в урегулиран поземлен имот №ХХ-5944 в същия квартал и ново строителство – настрояване до три етажа, като се спазват нормативните отстояния от съседните имоти при параметри на застрояване: височина на стрехата до 10м., три етажа, плътност на застрояване 60% и Кинт 1,2, съгласно червения цвят в проекта.

            2.Задължава Кмета на Община Велинград да издаде заповед за одобряване.

            Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 16.05.2013г., Протокол №8, точка №20 от дневния ред, по вх.№302/15.04.2013г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия  по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                     /Д.Кехайова/

Коментарите са изключени!