РЕШЕНИЕ №149

Относно: Даване съгласие относно проект за  ЧИПР в кв.26 по плана на с.Кръстава.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1, т.1 от ЗОС, чл.134, ал.2, т.6 и във връзка с чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ, след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

9

0

7

16

29

            Поради недостатъчно мнозинство, Общински съвет – Велинград,

Р  Е  Ш  И:

            Не дава съгласието си в качеството си на орган управляващ общинската собственост относно проект за ЧИПР на улица с о.т.№№55-58 и УПИ №ІІІ, ІV, V и VІ в кв.26 по плана на с.Кръстава, Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 16.05.2013г., Протокол №8, точка №21 от дневния ред, по вх.№197/11.03.2013г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия  по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                     /Д.Кехайова/

Коментарите са изключени!