РЕШЕНИЕ №151

Относно: Приемане схема за петна за разполагане на ПОТ по смисъла на чл.56 от ЗУТ в кв.10 по плана на с.Света Петка.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, във връзка с Наредбата за разполагане на преместваеми обекти за търговия-маси, кабини и др., съгласно чл.56 от ЗУТ, след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

7

0

10

17

29

            Поради недостатъчно мнозинство, Общински съвет – Велинград,

                                                                  Р  Е  Ш  И:

            Не одобрява Схема за разполагане на преместваемо съоръжение до 4кв.м. пред нает имот – кафе, откъм ул.”Гладстон”, което кафе съставлява помещение в триетажна сграда, построена в УПИ ІХ – младежки дом – публична общинска собственост, в кв.10 по плана на с.Света Петка.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 16.05.2013г., Протокол №8, точка №23 от дневния ред, по вх.№318/15.03.2013г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия  по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                     /Д.Кехайова/

Коментарите са изключени!