РЕШЕНИЕ №152

Относно: Произнасяне по получаване на съобщения от  Комисията по чл.210 от ЗУТ.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС, чл.191, ал.4 и чл.210, ал.3 от ЗУТ, Решение №17 от 09.04.2013г. на комисията по чл.210 от ЗУТ, след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

17

0

0

17

29

            Общински съвет – Велинград,

                                                                  Р  Е  Ш  И:

            1.Приема размера на обезщетението от 162лв. по решение №17 от 09.04.2013г. на комисия по чл.210 от ЗУТ.

            2.Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по чл.190 от ЗУТ.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 16.05.2013г., Протокол №8, точка №24 от дневния ред, по вх.№332/22.04.2013г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия  по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                     /Д.Кехайова/

Коментарите са изключени!