РЕШЕНИЕ №153

Относно: Преобразуване на самостоятелен обект в сграда с планоснимачен №501.2834.1.1 „За спортна и развлекателна дейност” с площ 263,550кв.м., находящ се н УХИ №І „За минерален плаж, търговия,услуги и спорт” в кв.156 по плана на гр.Велинград от общинска публична в общинска частна собственост.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3 и чл.6, ал.1 от ЗОС, след проведеното гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

17

0

0

17

29

            Общински съвет – Велинград,

                                                                  Р  Е  Ш  И:

Отлага разглеждането на предложението за Преобразуване на самостоятелен обект в сграда с планоснимачен №501.2834.1.1 „За спортна и развлекателна дейност” с площ 263,550кв.м., находящ се н УХИ №І „За минерален плаж, търговия,услуги и спорт” в кв.156 по плана на гр.Велинград от общинска публична в общинска частна собственост за следващо заседание.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 16.05.2013г., Протокол №8, точка №26 от дневния ред, по вх.№321/16.04.2013г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия  по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                     /Д.Кехайова/

Коментарите са изключени!