РЕШЕНИЕ №154

Относно: Изработване на ПУП – ПП за захранване на ПИ №066076 по КВС на землище Велинград.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.44, ал.2 от ЗМСМА,чл.124 и чл.124а, ал.1, във връзка с чл.124б, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, чл.109, ал.1, т.2, чл.110, ал.1, т.1 от ЗУТ, чл.8, ал.1 от ЗОС , след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

17

0

0

17

29

            Общински съвет – Велинград,

                                                                  Р  Е  Ш  И:

1.Разрешава изработването на ПУП – ПП за захранване на ПИ №066076 по КВС на землище Велинград.

2.Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 16.05.2013г., Протокол №8, точка №27 от дневния ред, по вх.№326/17.04.2013г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия  по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                     /Д.Кехайова/

Коментарите са изключени!