РЕШЕНИЕ №155

Относно: Изработване на ПУП за промяна предназначението на земеделска земя по КВС на Велинград за рибно стопанство.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС, чл.124а, ал.1 от ЗУТ, чл.64, ал.2 от ЗУТ, чл.110, ал.1, т.1 от ЗУТ, чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ, чл.21, ал.2 от ЗОЗЗ и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

17

0

0

17

29

            Общински съвет – Велинград,

                                                                  Р  Е  Ш  И:

            1.Разрешава изработване на ПУП за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот №136030 по КВС на Велинград за рибно стопанство и парцеларен план за ново трасе за ел.кабел НН, започващо в п.и.№136.42, преминаващо през път – п.и.№136.37 и достигащо до п.и.136030, местност „Башкова чука/Разса”, землище на гр.Велинград.

            2.Дава съгласие и учредява право на преминаване за пътен достъп и право на прекарване на ел.кабел през общински имот №136.63 в размер на 27кв.м. от имота.

            3.Упълномощава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1 и т.2.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 16.05.2013г., Протокол №8, точка №28 от дневния ред, по вх.№329/19.04.2013г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия  по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                     /Д.Кехайова/

Коментарите са изключени!