РЕШЕНИЕ №156

Относно: Промяна на НТП в землището на гр.Велинград от полски път на местен път и промяна на собствеността от общинска частна на общинска публична с цел изготвяне на ПУП за електрификация на горски пункт „Чолаков чучур”.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.2 и чл.6, ал.2 от ЗОС, чл.3 и чл.8, ал.3 от ЗП, поради това, че е допусната явна фактическа грешка при изготвянето на КВС землище Велинград и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

17

0

0

17

29

            Общински съвет – Велинград,

                                                                  Р  Е  Ш  И:

            Одобрява промяната на НТП за ПИ №092003 в землището на гр.Велинград от полски път на местен път и променя собствеността от общинска частна на общинска публична за имоти 09203 и 094078 по КВС землище Велинград, с цел отстраняване на явна фактическа грешка в КВС, землище Велинград.

            Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 16.05.2013г., Протокол №8, точка №29 от дневния ред, по вх.№339/23.04.2013г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия  по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                     /Д.Кехайова/

Коментарите са изключени!