Независим финансов одит по проект:”Устойчиво и интегрирано развитие на град Велинград”

1.  АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ  тук.

2. ДЕКЛАРАЦИЯ ЕИК  тук.

3. ДЕКЛАРАЦИЯпо чл. 47, ал. 1, т. 1 букви от „а” до „д” и чл. 47, ал. 5 от Закона за обществените поръчки тук.

4. ТЕХНИЧЕСКО    ЗАДАНИЕ  тук

5. ИНФОРМАЦИЯ  за общия оборот и за оборота от одитни услуги за последните три приключили финансови години (201г., 2011г., 2012г.), или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността тук.

6. ДОГОВОР тук.

7. ЦЕНОВА  ОФЕРТА  тук.

8. СПИСЪК на договори за одитни услуги, изпълнени през последните три години считано до крайния срок за подаване на оферти тук.

 9. ПРЕДЛОЖЕНИЕ   ЗА  ИЗПЪЛНЕНИЕ  НА  ПОРЪЧКАТА  тук.

10. ПУБЛИЧНА ПОКАНА  тук.

11. УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ  тук.

Коментарите са изключени!