О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е

03.06.2013 г.

 

СНЦ „МИГ – Белово, Септември, Вeлениград” обявява конкурс за заемане на 1 /една/ щатна бройка (по заместване – дългосрочно отсъстващ служител) за длъжността Експерт ОС 1 на трудов договор на 4 часово работно време, с месторабота гр. Белово.

1. Минимални изисквания предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

1. Висше образование агроном или друга специалност, свързана с прилагането на проекти по ОС 1;

2. Общ професионален стаж най-малко 5 години;

3. Наличие на опит в консултиране на проекти най-малко 2 години;

4. Наличие на опит по програми, сходни на подхода ЛИДЕР е предимство;

5. Знание на западен език е предимство;

6. Работа с компютър – OFFICE /Word, Excel, Power Point/, ИНТЕРНЕТ.

2. Допълнителни изисквания:

  1. Конфиденциалност и лоялност;

  2. Чувство за лична отговорност и самоконтрол;

  3. Умения за работа в екип.

 

 1. Необходима компетентност за изпълняване на длъжността:
 1. ПРСР и нормативните актове, свързани с прилагането ? /Наредби, Указания и др./;
 2. СМР на „МИГ – Белово, Септември, Велинград“;
 3. Други стратегически документи на ЕС и РБ.
 1. Срок  и дата на сключване на договор

Срочен трудов договор (до датата на завръщане на титуляра) се сключва след одобрение на кандидата от Министерство на земеделието и храните.

 

 1. Начин на провеждане на конкурса: конкурсът ще премине през три етапа:

-          Първи етап – по документи – разглеждане на постъпилите заявления и допускане до втори етап на кандидатите, подали всички изискуеми документи и отговарящи на минималните изисквания за заемане на длъжността;

-          Втори етап – тест – провеждане на писмен тест за установяване на познанията на кандидата по нормативните актове, обуславящи дейността на МИГ;

-          Трети етап – интервю – провеждане на интервю с тримата кандидати с най – висок резултат от теста.

 

 

 1. Кандидатите за участие в конкурса следва да подадат:
 1. Заявление за участие в конкурс тук.
 2. Автобиография тук.
 3. Копие на документи за завършено образование;
 4. Копие на документи, доказващи професионален стаж и квалификация в областта;
 5. Копие на документи, доказващи опит в консултиране на проекти;
 6. Свидетелство за съдимост;
 7. Медицинско свидетелство за започване на работа.

Всички копия на документи трябва да бъдат заверени „Вярно с оригинала” и подписани от кандидата, а техните оригинали предоставени за сверка при подаване на Заявлението за кандидатстване в МИГ.

 

 1. Длъжностна характеристика може да бъде получена в офиса на МИГ  тук.

 

 1. 8.     Място и срок за подаване на документите за участие:

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от кандидатите или чрез пълномощник, снабден с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа съгласно чл. 18, ал. 2 от Административно-процесуалния кодекс, в срок от 03.06.2013 г. до 16:30 часа на 14.06.2013 г. в СНЦ ”МИГ – Белово, Септември, Велинград”, гр. Белово, ул. Орфей № 4а, етаж 3 /сградата на Община Белово/.

Копие от обявлението, списъците на допуснатите и не допуснатите кандидати, датата и мястото на провеждане на теста и интервюто и други съобщения във връзка с конкурса, се поставят на таблото за обяви пред  офиса на  „МИГ – Белово, Септември, Велинград” на адрес: гр. Белово 4470,  ул. „Орфей“ № 4а и се публикуват на електронната страница на МИГ – www.migbsv.com.

 

 

Лице за контакти и допълнителна информация:

Мария Пенина – Технически асистент

Телефон за връзка:

03531/ 37-31

0879 812 851

 

Коментарите са изключени!