ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА НАРКОТИЧНИ ЗАВИСИМОСТИ

ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД  

Утвърдил:

                                       Иван Лебанов

                                Кмет на община     Велинград

ОБЩИНСКА

ПРОГРАМА

ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА НАРКОТИЧНИ ЗАВИСИМОСТИ

 

 2012/2013 ГОДИНА

2012 – Велинград, България

 

І. АНАЛИЗ НА СИТУАЦИЯТА

Дейността на Комисията по наркотични вещества е фокусирана в следните направления:

 1. Разработва, осигурява и координира изпълнението на програми за борба срещу злоупотребата с наркотични вещества.
 2. Насочва, планира и организира превантивната работа в учебни заведения.
 3. Осъществява превантивна дейност в общността.
 4. Събира, анализира и съхранява информация относно  проблемите с употребата на наркотични вещества и последиците от това.

Във времето от своето сформиране, първоначално като Съвет по наркотичните вещества, дейността премина през две годишни програми, като планираните дейности в тях се насочват най-вече в превантивна и информативна посока. Две годишният период и изпълнението на съответните програми има своето значение, по отношение на създаването и легитимирането в общността на структура, която обединява усилията на различни институции и преди всичко на училищните общности и право охранителните органи към проблема наркотици и последствията.

Като слаба страна в дейността на комисията през периода 2010 – 2012г. отчитаме липсата на контакти с граждански сдружения и организации, които работят по проблема и вече имат натрупан опит в оказване на подкрепа на  зависимите и техните семейства. Превантивната работа не е маловажна, но сред нашите деца вече е налице една голяма група употребяващи наркотици и за тях и семействата им, нуждата от подкрепа и насочване към центрове и специалисти е възможност да дадат шанс на децата си да се справят с трудната житейска ситуация.

Членовете на Комисията по наркотични вещества на свое заседание изслушаха главен полицай Златарев, който работи по случаите с наркозависими и изнесе факти, според които употребяващите наркотици сред учащи са в пъти повече и  данните от направените анкети не описват действителното състояние на проблема. Възрастовата граница, от която се започва е вече в 7-ми, 8 – ми клас, семействата на децата научават късно, а децата, които употребяват наркотици увличат и съучениците си. Поради спецификата на оперативната дейност не е възможно да се цитират  цифри, но проблема е много сериозен, поради което превантивната дейност в училищата трябва да се разшири, като се включат практики и опит на вече доказали своята ефективност в тази насока организации.

В тази връзка програмата за следващия годишен период – 2012 – 2013, освен превантивната работа, планира и дейности по консултиране и подкрепа на зависимите лица. За осъществянване на тази част от програмата Комисията по наркотични вещества ще сформира мултидисциплинапен екип и ще си партнира с граждански организации, които имат натрупан опит по отношение на подпомагане  ресоциализацията на наркозависими.

ІІ. ПРИНЦИПИ НА ПРОГРАМАТА

 

 • Законосъобразност, целенасоченост,
 • Широка обществена осведоменост, прозрачност и отговорност към партньорите;
 • Равен достъп на всички и диференциран подход към всяка група;
 • Недопускане на дискриминация по някакъв признак – етнически, религиозен, политически, възраст, пол и т.н. ;
 • Ресурсна обезпеченост- финансова, кадрова;
 • Сътрудничество и взаимодействие между държавни и общински органи, институции, частен бизнес, НПО, медии и гражданско общество за реализиране на програмата.

III.ОСНОВНА ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА

 

            Запазване на постиженията в превантивната работа и разширяване на дейността  по отношение на консултиране и подкрепа на зависими лица и семействата им.

     

 

 

 IV. ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ И КОНКРЕТНИ ДЕЙНОСТИ

 

Оперативна цел

Конкретни дейности                                                               срок   и ръководители на изпълнението   

1. Информационно превантивна
-  Превенция в ранна и късна училищна възраст - Превенция в общността                   2.  Подпомагне и консултирне на зависими лица.                             3. Популяризиране дейността на Комисията               4. Атни дрога кампании         5. Контролна и санкционираща дейност  1.1. Провеждане на обучителни и нформационни срещи за учители, кл.р-ли със служители на РУП   1.2. Всяко училище да разработи собствена превантивна програма, график и отговорници   2.3. Създаване на доброволческа мрежа сред учащите   2. 4. Създаване на секция на Комисията в страницата на Общината с публикуван  телефон за  сигнали       2.1. Създаване на мултидисциплинарен екип за работа със зависими и близките им: Психолог – Елена Янева Зисова Социален работник – Елисавета Миланова Здравен спецалист – Трудов консултант – Катя Буева Инспектор пробация – А. Ходжова   2.2. Обучение на екипа със съдействието на ЦОП и Областен съвет по нарк. в-ва   2.3. Организиране на дейността на екипа със съответен координационен механизъм и информиране на общността     3.1. Подържане и актуализиране на информацията на интернет страницата на общината   3.2. Партньорство с медии по повод организирани кампании 3.3. Учредяване на годишна награда за училищен екип с принос в борбата с наркотиците     4.1.Кампании във връзка с 26 юни, 31 май и 1-ви декември   4.2. Организиране на концерт   5.1. Проверки в питейни заведения и дискотеки след 22ч. 5.2. Контрол на охранителен режим и режим на пропуск в училищата   09-10.012г. – В. Аврамов, Н.Стефанова, пед.                              Съветници   10.012г. – директори на училища, педагогически съветници УКБПП,здравни специалисти в училищта Постоянен – директори,педагог.съветници, Гончев, Харисков   08.012г. Н. Стефанова, Хр. Гончев         08.012г. – А. Хрисчева, Е.Миланова               09, 10.012г.Й. Нанова, Г. Балабанова     11.012г.Н. Стефанова, Е. Зисова         Постоянен – Н. Стефанова     Постоянен – Н. Стефанова   26.06. 013г. – Н. Стефанова,Е. Малинова  Хр. Гончев     05.06 и 12.013г. – В. Аврамов, А. Хрисчева,     07.012г.Н. Стефанова   Постоянен Г. Харисков, Хр. Гончев   Постоянен – Г. Харисков, Хр. Гончев

 

 

IX. УЧАСТНИЦИ И ПАРТНЬОРИ

 1. Община Велинград- отдел „ОКВ”
 2. Дирекция „Социално подпомагане” – отдел „Закрила на детето”
 3. Център за обществена подкрепа
 4. РУП  - Велинград
 5. Района прокуратура
 6. РЗИ гр.Пазарджик
 7. Лечебни заведения
 8. Училища на територията на Община Велинград
 9. Граждански сдружения
 10. Медии
 11. Общински детски комплекс

 

 

 

 

 

Коментарите са изключени!