РЕШЕНИЕ №260

Относно: Подробен устройствен план – план-схема за захранване на поземлен имот пл.№066076 по КВС на гр.Велинград.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11, чл.44, ал.2 от ЗМСМА,  чл.124 и чл.124а, ал.1, във връзка с чл.124б, ал.1 и ал.2, чл.109, ал.1, т.2, чл.110, ал.1, т.2 от ЗУТ и чл.8, ал.1 от ЗОС,след проведеното поименно  гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

23

0

0

23

29

            Общински съвет – Велинград,

Р  Е  Ш  И:

            1.Разрешава изработването на подробен устройствен план – план схема за захранване на поз.имот пл.№066076 по КВС на гр.Велинград, като трасето на водопровода мине през поземлен имот с пл.№065040 – общински по КВС на гр.Велинград.

            2.Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1.

            Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 25.07.2013г., Протокол №13, точка №31 от дневния ред, по вх.№559/22.07.2013г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                     /Д.Кехайова/

Коментарите са изключени!