РЕШЕНИЕ №262

Относно: Допълнение на План за защита при бедствия на Община Велинград, приет с решение №23 на ОбС – Велинград от заседание на 26.01.12г. и планове към решение №22 на ОбС – Велинград от 26.01.2012г.

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, чл.9, ал.11 от Закон за защита при бедствия, във връзка с чл.18, ал.3 от ЗЗБ, Наредба за условията и реда за провеждане на евакуация и разсредоточаване, след проведеното гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

23

0

0

23

29

            Общински съвет – Велинград,

Р  Е  Ш  И:

І. Допълва План за защита при бедствия  на община Велинград, приет с решение №23 на Общински съвет Велинград от заседание на 26.01.2012г. по протокол №2 и        планове към решение №22 на Общински съвет Велинград от заседание на 26.01.2012г. по протокол №2,

както следва:

1. Справка за превозвачи на територията на община Велинград, притежаващи лиценз за извършване на превоз на пътници и товари, представляваща Приложение № 8 към ОПЗБОВ с 2 схеми и Приложение №2 към План за действие на община Велинград с 2 схеми при силни земетресения

2. Разчети на сгради и капацитета им за настаняване на останало без подслон население, места за устройване на палаткови лагери, места за раздаване на консумативи и сборни пунктове за евакуация, представляващо Пр.№6 към ОПЗБОВ и Приложение №1 към План за действие на община Велинград при наводнения

3. Разчети за съхранение на ИСЗ и раздаване на йодни таблетки, представляващо Пр.№7 към ОПЗБОВ и Приложение №1 към План за действие на община Велинград при ядрени и радиационни аварии.

4. Справка за брой животни на територията на общината (крави, коне, свине, кози, овце, птици и други), представляваща Приложение № 5 към ОПЗБОВ и Приложение №1 към План за действие на община Велинград при силни земетресения;

5. Справка за ценни исторически и архивни документи, техническа и научна документация, движими културни ценности, представляваща Приложение № 9 към ОПЗБОВ и Приложение №3 към План за действие на община Велинград при силни земетресения

Неразделна част са по – горе изброените приложения

            ІІ.Възлага на Кмета на Община Велинград изпълнението на плановете.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 25.07.2013г., Протокол №13, точка №33 от дневния ред, по вх.№566/24.07.2013г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по транспорт, обществен ред и сигурност, безопасност на движението, молби и жалби на гражданите и кризисни ситуации.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                     /Д.Кехайова/

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 КЪМ ОПЗБОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 КЪМ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ПРИ СИЛНИ ЗЕМЕТРЕСЕНИЯ

СПРАВКА ЗА ПРЕВОЗВАЧИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД, ПРИТЕЖАВАЩИ ЛИЦЕНЗ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ

Населено място Брой жители по последни данни от преброяване/ към 01.02.2011г. Общински автоб. Необходими транспортни средства за евакуация Брой лични МПС в населеното място
Лек авт. Тов. автом Авто-буси
ГР.ВЕЛИНГРАД

22602

1бр.-27м.;1бр.-8м; 2бр.-6м.;1бр.-9м; 3бр.-5м.;3бр.-4м.; ДУ1бр.15м.   5736 806 48
ГР.СЪРНИЦА

3579

1бр.-32; 1бр.-8м.; 1 бр.-5м.     837 386   2
С.АБЛАНИЦА

376

1бр.-11м. 246ч.     26 3  
С.АЛЕНДАРОВА

272

  77ч.     39 9  
С.БИРКОВА

421

1бр.-15м. 1бр.-8м. 226ч.     39 4  
С.БОЗЬОВА

52

  27ч.       5 1  
С.БУТРЕВА

179

  74ч.     21    
С.ВРАНЕНЦИ

169

  74ч.     19 2  
С.ВСЕМИРЦИ

311

  40ч.     54    
ГОРНА БИРКОВА

212

  32ч.     36 5  
С.ГОРНА ДЪБЕВА

210

  120ч.     18 3  
С.ГРАШЕВО

1256

1бр.-27м.; 1бр.-5м 616ч.   128 14  
ДОЛНА ДЪБЕВА

282

  102ч.     36    
С.ДРАГИНОВО

4805

  1095ч.   742 139  
С.КАНДОВИ

211

  46ч.     33 2  
С.КРЪСТАВА

1058

1бр.-11м.; 1бр.-8м 378ч.   136 27  
МЕДЕНИ ПОЛЯНИ

728

1бр.-9м. 158ч.   114 7  
С.ПАШОВИ

833

1бр.-27м.;1бр.-8м. 238ч.   119 18  
С.ПОБИТ КАМЪК

643

1бр.-11м. 243ч.     80 6  
С.РОХЛЕВА

395

  195ч.     40 4  
С.СВЕТА ПЕТКА

1544

1бр.-27м.;1бр.-8м 404ч.    228 25  
С.ЦВЕТИНО

158

  108ч.      10 1  
С.ЧОЛАКОВА

210

  60ч.      29 1  
С.ЮНДОЛА

201

         49 6  
Община Велинград

40707

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Населено място

Трансп.фирма или фирма с превоз за собствени нужди

(наименование на фирмата)

Превозни средства по видове (автобуси, микробуси, други)

Места в превозното средство

Велинград „Чепино-Автотранспорт”ЕООД 14бр. 7бр. 11бр.; 3бр. 51-59м. 45-50м. 33-40м. 12-17м.
Велинград фирми 5бр. 3бр. 1бр. 1бр. 1бр. 1бл. 49-54м. 40-44м. 32м. 22м. 17м. 9м.
Велинград ЕТ „Астор-М-70-Димитър Топорчев Леки коли  
Велинград „Севън такси”ЕООД Леки коли  
Велинград ЕТ”Мариана Попова-58” Леки коли  
Велинград ЕТ”Илжина –Живка Нешкова-Недялко Нешков” Леки коли  
Велинград ЕТ „Симеон Аршинков” Леки коли  
Велинград ЕТ „Деси-Р-Тодор Баев” Леки коли  
Велинград ЕТ”Вихрен-55-Альоша Банцьов” Леки коли  
  „Хичкок”ЕООД Леки коли  
  ЕТ „Атанас Цопанов” Леки коли  
  ЕТ”БиМ-Мариана Въргова –Тодорка Христова” Леки коли  
  ЕТ „Еньо Бангиев” Леки коли  

 

МАРШРУТИ ЗА РАЗСРЕДОТОЧАВАНЕ

 

1. Бозьова, Кръстава, Чолакова, Биркова, Горна Дъбева, Враненци

2. Медени поляни, Побит камък, Сърница

3. Бутрева, Рохлева, Пашови,  Света Петка, Юндола

4. Абланица, Цветино,  Грашево /М.К./, Грашево

5. Велинград и Драгиново

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 КЪМ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ПРИ ЯДРЕНИ И РАДИАЦИОННИ АВАРИИ.

ПР.№7 КЪМ ОПЗБОВ

РАЗЧЕТИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ИНДИВИДУАЛНИ СРЕДСТВА ЗА ЗАЩИТА И РАЗДАВАНЕ НА ЙОДНИ ТАБЛЕТКИ

 

1. Място за съхранение на йодни таблетки след получаване – склад НЗ на Общинска администрация Велинград.

            1.1. отговарящ за склада за йодни таблетки и ИСЗ Ахмед Короджиев 0885 203 997; ръководител доставки – Ангел Лулев

            1.2. ръководител доставки ИСЗ – Ангел Лулев 0885 202 482

2. Пунктове за раздаване за гр. Велинград с отговорни длъжностни лица, както следва:

            2.1. Пункт първи за гр. Велинград, кв. Лъджене

                        2.1.1. Сградата на ОА Велинград

                        2.1.2. Отговорни длъжностни лица:

                        Мария Дойкова Кошеджийска 0886 182 058

                        Борислав Чинков 0888979008

                        Мария Иванова Денизова – мед. лице

 

            2.2. Пункт втори за гр. Велинград, кв. Каменица

                        2.2.1. Сградата на ОУ „Христо Ботев” – малката сграда

                        2.2.2.Отговорни длъжностни лица:

                        Нели Иванова Алексиева – Генова – мед. лице

                        Таня Николова Карова – 0886 273 322

                        Станимир Живков – 0885202480

            2.3. Пункт трети за гр. Велинград, кв. Чепино

                        2.3.1. Сградата на ОУ „Неофит Рилски”

                        2.3.2.Отговорни длъжностни лица:

                        Елена Николова Терзиева – мед. лице

                        Калинка Стойчева Йовчева – 0885 202 405

                        Крум Урумов – 0885 135 246

3. Пунктове в кметствата – сградите на кметствата с отговорни длъжностни лица кметове и кметски наместници, както следва:

гр.Сърница кмет мед. лице Мустафа Аликанов Фатме Рахман Байрактар

0885/202 460

км.Драгиново кмет мед. лице Бисер Кафеджиев Атидже Исмаилова Налбантова

0889/646 630

км.Света Петка кмет мед. лице Али Тебер Неджибе Аки Йълдъз

0885/202 462

км.Грашево кмет мед. лице Асен Мастев Мед. лице в детска градина

0885/202 463

км.Биркова кмет мед. лице Красимир Короджиев Венета Вълк.Суровова –  Фантази

0885/450 108

км.Кръстава кмет мед. лице Мустафа Еюпов Мехмед Салих Болутов

0878 38 77 21

км.Медени поляни кмет мед. лице Абдулах Абдулах Анна Младенова Перушинска

0878/460 061

км.Рохлева кмет мед. лице Мустафа Пашалиев Калина Йорданова-д.гр.Фантазия

0885/202 467

км.Абланица кмет мед. лице – д.гр. “Слънчице” Гълъбин Мечкарски Жоржетина Кръстева

0878/ 34 58 70

км.Пашови кмет мед. лице Мустафа Бандьо Калина Йорданова д.гр.Фантазия

0885/202 469

км.Побит камък кмет мед. лице Али Мустафа Анна Младенова Перушинска

0877/ 582 008

км.Цветино Кметски наместник мед. лице- Слънч. Пламен Пашалиев Жоржетина Кръстева

0885/202 471

км.Чолакова кметски наместник мед. лице Мехмед Чолаков Венета Вълк.Суровова –  Фантазия

0885/202 472

км.Юндола кметски наместник мед. лице Мехмед Местан Гергана Шаламанова д.гр. Радост

0885/202 473

км.Бозьова кметски наместник мед. лице Муса Али Чолак Мехмед Салих Болутов

0889/010 219

км.Бутрева кметски наместник мед. лице Мустафа Бутрев Мехмед Салих Болутов

0885/202 475

км.Враненци кметски наместник мед. лице Али Халилов Ходжов Венета Вълк.Суровова –  Фантазия

0885/202 474

км.Горна Дъбева кметски наместник мед. лице Алиш Бакалов Гергана Шаламанова д.гр. Радост

0885/202 477

4. Автомобили за превозване по направления:

4.1. Велинград – Абланица, Цветино: Микробус ОУ “Христо Ботев” Абланица.

4.2. Велинград – Грашево: Микробус ОУ “Васил Левски” Грашево.

4.3. Велинград – Побит камък, Медени поляни: Микробус ОУ “Никола Вапцаров” Побит камък.

4.4. Велинград – Сърница: Микробус ОУ “Св. Св. Кирил и Методий” Сърница.

4.5. Велинград – Света Петка: Микробус ОУ”Хр. Смирненски”  Света Петка.

4.6. Велинград – Пашови, Рохлева: Микробус ОУ”Иван Вазов” Пашови

4.7. Велинград – Юндола, Бутрева, Горна Дъбева, Враненци, Биркова, Чолакова: Микробус ОУ”Петър Берон” Биркова.

4.8. Велинград – Кръстава, Бутрева: Микробус ОУ”Васил Левски” Кръстава.

4.9. Велинград – Драгиново: Микробус ОА Велинград.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 КЪМ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ПРИ НАВОДНЕНИЯ

ПР.№6 КЪМ ОПЗБОВ

РАЗЧЕТИ НА СГРАДИ И КАПАЦИТЕТА ИМ ЗА НАСТАНЯВАНЕ НА ОСТАНАЛО БЕЗ ПОДСЛОН НАСЕЛЕНИЕ, МЕСТА ЗА УСТРОЙВАНЕ НА ПАЛАТКОВИ ЛАГЕРИ, МЕСТА ЗА РАЗДАВАНЕ НА КОНСУМАТИВИ И СБОРНИ ПУНКТОВЕ ЗА ЕВАКУАЦИЯ

 

Училище и селище

Капацитет и отговорник

Отговарящ за опазване имуществото на училището

капацитет

Отговарящ за настаняване от община Велинград

СОУ “Св.св.К.и М.” – Велинград

директор

700

Деяна Колева
СОУ “В.Левски” -Велинград

директор

800

Костадинка Мицина
СОУ “Св.св.К.и М.” – гр.Сърница

директор

800

кмет
ОУ “Н.Рилски” -Велинград

директор

300

Мая Лачева
ОУ”Хр.Ботев” – Велинград /малко/

директор

300

Надежда Велчева
ОУ “Г.Бенковски” -Велинград

директор

200

Муса Мехмедов Чолаков
ОУ “М.Драгинов” – с.Драгиново

директор

700

кмет
СОУ “Хр.См-нски”-с.Св.Петка

директор

700

Кмет, вкл. Юндола
ОУ “Хр.Ботев” – с. Абланица    

директор

800

Кмет, вкл. за Цветино, Бутрева, Враненци, Горна Дъбева, Чолакова
ОУ “Иван Вазов” – с.Пашови

директор

400

Кмет, вкл. за Рохлева
ОУ “В.Левски” – с.Грашево

директор

200

кмет
ОУ “В.Левски” – с.Кръстава

директор

300

Кмет, вкл. за Бозьова,
ОУ “Д-р П.Берон” – с.Биркова

директор

30

Кмет
ОУ “Г.С.Раковски” -с.Мед.п-ни

директор

50

кмет
ОУ “Н.Вапцаров” -с.Поб. камък

директор

150

кмет
Център за настаняване от семеен тип – място за настаняване на деца, на които не могат да се открият родителите

директор

70

Веселина Велева – Златева  
  Списък на резервни места за настаняване до 30 човека с деца

1.

ЦДГ “Пролет” – Драгиново

 

2.

ЦДГ “Юр.Гагарин” – Св. Петка

3.

ЦДГ “Мир” – Сърница

4.

ЦДГ „Кокиче” – Грашево

 

3. МЕСТА ЗА УСТРОЙВАНЕ НА ПАЛАТКОВИ ЛАГЕРИ

Училище и селище

Отговарящ за училището

Отговарящ за настаняване от община Велинград

двор на СОУ “Св.св.К.и М.” – Велинград

директор

Деяна Колева
двор на СОУ “В.Левски” –Велинград

директор

Костадинка Мицина
двор на СОУ “Св.св.К.и М.” – гр.Сърница

директор

кмет
двор на ОУ “Н.Рилски” –Велинград

директор

Мая Лачева
ОУ “М.Драгинов” – с.Драгиново

директор

кмет
СОУ “Хр.См-нски”-с.Св.Петка

директор

Кмет, вкл. Юндола
двор на ОУ “Хр.Ботев” – с. Абланица и при недостиг земед.земи в непосредствена близост до училище

директор

Кмет, вкл. за Цветино, Бутрева, Враненци, Горна Дъбева, Чолакова
двор на ОУ “Иван Вазов” – с.Пашови

директор

Кмет, вкл. за Рохлева
двор на ОУ “В.Левски” – с.Кръстава

директор

Кмет, вкл. за Бозьова,
двор на ОУ “Г.С.Раковски” –с.Мед.п-ни

директор

кмет
двор на ОУ “Н.Вапцаров” –с.Поб. камък

директор

кмет
Грашево

кмет
Цветино

кмет
Бутрева

кмет
Враненци

кмет
Горна Дъбева

кмет
Чолакова

кмет

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ МЕСТА В ЗАВИСИМОСТ ОТ ВИДА НА БЕДСТВИЕТО:

 

1. Велинград – Марина ливада”, високата част на “Анезица”, “Благовото”   Ангел Лулев

 

4. СБОРНИ ПУНКТОВЕ ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЪЛНА ЕВАКУАЦИЯ

 

НАСЕЛЕНО МЯСТО

СБОРЕН ПУНКТ

ОТГОВАРЯЩ

ТЕЛЕФОН

гр. Велинград
  1. Марина ливада
    1. гр. стадион
Ангел Лулев 0885/202 482
гр.Сърница пред сграда кметство Мустафа Аликанов 0885/202 460
км.Драгиново пред сграда кметство Бисер Кафеджиев 0889/646 630
км.Света Петка пред сграда кметство Али Тебер 0885/202 462
км.Грашево пред сграда кметство Асен Мастев 0885/202 463
км.Биркова пред сграда кметство Красимир Короджиев 0885/450 108
км.Кръстава пред сграда кметство Мустафа Еюпов 0878/387 721
км.Медени поляни пред сграда кметство Абдулах Абдулах 0878/460 061
км.Рохлева пред сграда кметство Мустафа Пашалиев 0885/202 467
км.Абланица пред сграда кметство Гълъбин Мечкарски 0878/345 870
км.Пашови пред сграда кметство Мустафа Бандьо 0885/202 469
км.Побит камък пред сграда кметство Али Мустафа 0877/582 008
км.Цветино пред сграда кметство Пламен Пашалиев 0885/202 471
км.Чолакова пред сграда кметство Мехмед Чолаков 0885/202 472
км.Юндола пред сграда кметство Мехмед Местан 0885/202 473
км.Бозьова пред сграда кметство Муса Али Чолак 0889/010 219
км.Бутрева пред сграда кметство Мустафа Бутрев 0885/202 475
км.Враненци пред сграда кметство Али Халилов Ходжов 0885/202 474
км.Горна Дъбева пред сграда кметство Алиш Бакалов 0885/202 477

Приложени две схеми

Приложение №3 към План за действие на община Велинград при силни земетресения

Приложение № 9 към ОПЗБОВ

 

СПРАВКА ЗА ЦЕННИ ИСТОРИЧЕСКИ И АРХИВНИ ДОКУМЕНТИ, ТЕХНИЧЕСКА И НАУЧНА ДОКУМЕНТАЦИЯ, ДВИЖИМИ КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ

 

Населено място и обект:

 

гр. Велинград, Исторически музей – Велинград, ул. „Владо Черноземски” № 4

 

Движими културни ценности (брой експонати):

 

-         В Исторически музей – Велинград се съхраняват снимки, документи и вещи с историческа и научна стойност, които са движими културни ценности, инвентирани в основен фонд на музея – 17 461 инв. номера. Броят им е над 20 000.

 

-         Съхраняват се в сградата на Историческия музей – 5 помещения и във фондохранилище на музея на ул. „Георги Кирков”, кв. Каменица – 4 помещения. Разстоянието между двете сгради е 100 м. При авария в едната сграда, движимите културни ценности следва да се прехвърлят в другата.

 

Коментарите са изключени!