РЕШЕНИЕ №263

Относно: Даване на съгласие за издаване на Разрешително за водовземане на минерална вода от водоизточник Сондаж №4 „Власа” на Находище за минерална вода „Велинград-Каменица” на „Розетлив-92” ООД – Велинград за обект „Къща за гости” в кв.231 по плана на гр.Велинград.

На основание чл.21, ал.1, т.13 от ЗМСМА, т.5.2. на Решение №28/04.02.2011г. на Министъра на околната среда и водите, чл.4, ал.1 и чл.7, ал.3, т.1, т.2 от Таблицата от решение №96/23.02.2012г. на ОбС – Велинград и във връзка с чл.52, ал.3 от Закона за водите, постъпило Заявление с вх.№028-01-385/09.04.2013г. от Роза Ангелова Горанова – управител на фирма „Розетлив-92” ООД – Велинград с ЕИК №200246491, след проведеното гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

23

0

0

23

29

            Общински съвет – Велинград,

Р  Е  Ш  И:

            1.Дава съгласие за издаване на Разрешително за водовземане на минерална вода от водоизточник Сондаж №4 „Власа” на Находище за минерална вода „Велинград-Каменица” №16 от Приложение №2 към чл.2 от Закона за водите на „Розетлив-92” ООД – Велинград с ЕИК №200246491 за обект „Къща за гости” в УПИ №VІІІ-2001 в кв.231 по плана на гр.Велинград със средно денонощен дебит 0,03 /нула цяло и три стотни/ л.сек. за 365 /триста шестдесет и пет/ дни в годината в обем до 1011,00 /хиляда и единадесет/ куб.м. за година, за срок от 10 /десет/ години с цел на водовземането – „всички друг цели”.

            2.Таксата за водовземане на минерална вода е 0,50лв./куб.м. /петдесет стотинки/.

            3.Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 25.07.2013г., Протокол №13, точка №34 от дневния ред, по вх.№567/24.07.2013г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                     /Д.Кехайова/

Коментарите са изключени!