Осъществяване на дейности по информираност и публичност по проект „Помощ в дома ”

СЪОБЩЕНИЕ

     

 Във връзка с проведена обществена поръчка по реда на глава осем „а” от ЗОП с предмет: Осъществяване на дейности по информираност и публичност по проект „Помощ в дома ”, договор № BG051PO001-5.1.04-0093”,молим всички заинтересовани страни да приемат допуснатата техническа грешка и предмета на проведената процедура да се чете както следва: Осъществяване на дейности по информираност и публичност по проект: „Разкриване на звено за услуги в домашна среда към домашен социален патронаж гр.Велинград”по договор №  BG051PO001-5.1.04-0093-C0001.

1. Административни сведения тук.

2. Информация тук.

3. Списък на основните договори за услуги, сходни с предмета на поръчката за последните

три години ( 2011 г. ,2012 г., 2013г ) тук.

4. Декларация тук.

5. Ценова оферта тук.

6. Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1 букви от „а” до „д” и чл. 47, ал. 5 от  Закона за обществените поръчки тук.

7. Договор тук.

8. Описание на предмет  тук. 

9. Указания за участие тук.

10. Публична покана тук.

Коментарите са изключени!