Предстоящо заседание което ще се проведе на 26.09.2013г. /четвъртък/ от 09,30ч.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници на  заседание, което ще се проведе на 26.09.2013г. /четвъртък/ от 09,3. при следния проект на 

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Питания и въпроси.
 2. Кандидатстване с проектно предложение по ОПРЧР „Да не изоставяме нито едно дете” – компонент 2: разкриване на социални услуги в общността.

Докл.:Р.Русева

 1. Ползване на банков кредит, съгласно подписан Договор за Дългосрочен револвиращ банков кредит №261/27.06.2012г. с „Райфайзенбанк България” ЕАД за финансиране на изпълнението на проект „Подобряване енергийната ефективност в училища и детски градини в Община Велинград” в размер до 1 046 600лв.

Докл.:инж.П.Кондев

 1. Издаване на запис на заповед от Община Велинград в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция за Проект „Археологически разкопки, консервация и експониране на тракийско светилище на връх Острец-Велинград”.

Докл.:Д.Салкина

 1. Издаване на запис на заповед от Община Велинград в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция за Проект „Рехабилитация и ремонт на Раданова женска баня в гр.Велинград, кв.Чепино, кв.3972, имот 6862, парцел ІІІ”.

Докл.:Д.Салкина

 1. Закупуване на 29 броя таблети и 1бр. преносим компютър за нуждите на Общински съвет гр.Велинград.

Докл.:Д.Кехайова

 1. Доклад за състоянието и тенденциите за развитие на училищната мрежа и мрежата на детски заведения в Община Велинград за учебната 2013/2014г.

Докл.:Н.Стефанова

 1. Мерки за подобряване на финансовото  състояние на „ВКТВ” ЕООД гр.Велинград и икономически анализ на финансовото състояние за периода 01.01.13г.-30.06.13г.

Докл.:Б.Голомехов

 1. Изпълнение решенията на ОбС за периода м.април 2013г.-м.юни 2013г.

Докл.:Я.Петрова

 1. Изменение на Решение №456/20.12.12г. на ОбС – Велинград относно определяне цената, която оземлените лица от с.Грашево ще заплащат при придобиване правото на собственост.

Докл.:Ас.Мастев – кмет с.Грашево

 1. Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост.

Докл.:Г.Янев

 1. Предоставяне на помещение за безвъзмездно право на ползване на НОИ за нуждите на РУ „Социално осигуряване” – Пазарджик.

Докл.:Б.Чинков, Г.Янев

 1. Откриване на процедура за отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс на Общински обект, находящ се в кв.47 по плана на гр.Сърница.

Докл.:Й.Петрова, Г.Янев

 1. Обявяване на сгради, находящи се в УПИ №VІІІ – „За озеленяване” в кв.30 по плана на гр.Велинград – публична общинска собственост за частна общинска собственост.

Докл.:Г.Христозов, Г.Янев

 1. Промяна характера на собствеността на УПИ №І „За озеленяване” в кв.10 по плана на с.Всемирци, кметство с.Света Петка от публична общинска собственост в частна общинска собственост.

Докл.:Г.Христозов,Г.Янев

 1. Откриване на процедура за отдаване под наем на общински имот – петно №1, находящо се в УПИ VІІІ, кв.48 по плана на гр.Сърница.

Докл.:Й.Петрова, Г.Янев

 1. Продажба на 2бр.урегулирани поземлени имоти- УПИ №ХІІ-7079 и УПИ №ІV-общ.  в кв.414а по плана на гр.Велинград и одобряване на оценки за продажбата.

Докл.:М.Белухова, Г.Янев

 1. Продажба на общински имот УПИ №ХVІІ-5405,6102 ведно с двуетажна масивна сграда в кв.36 по плана на гр.Велинград и одобряване на оценка за продажбата.

Докл.: М.Белухова, Г.Янев

 1. Продажба на 3бр.урегулирани поземлени имоти – УПИ №ІХ-общ.в кв.15А, УПИ №Х-общ. в кв.15А и УПИ №ХІІ-общ. в кв.21 по плана на с.Побит камък и одобряване на оценки за продажба.

Докл.: М.Белухова, Г.Янев

 1. Продажба на общински недвижим имот – ? ид.ч. от УПИ №ХV-ИВС ,кв.17 по плана на с.Юндола.

Докл.:З.Мацанова, Г.Янев

 1. Продажба на общински недвижим имот УПИ №VІ-267-ИВС, квартал 36 по плана на с.Юндола.

Докл.:З.Мацанова, Г.Янев

 1. Продажба на УПИ №ХІІ-общ., кв.7 по плана на с.Пашови и одобряване на оценка за продажба.

Докл.:М.Белухова, Г.Янев

 1. Продажба и одобряване на оценки за продажба на 6бр.УПИ в кв.7А по плана на с.Юндола.

Докл.:З.Мацанова, Г.Янев

 1. Продажба на 10бр. УПИ в кв.7 по плана на с.Юндола и одобряване на оценка.

Докл.:З.Мацанова, Г.Янев

 1. Даване на съгласие за сключване на Договор за извършване на услугата „водоподаване” от „ВКТВ” ЕООД на „Делектра” ЕООД – София за производство на ел.енергия с МВЕЦ.

Докл.:Г.Христозов, Г.Янев

 1. Намаляване размера на наемната цена на общински обект – магазин №15 находящ се в кв.104 по плана на гр.Велинград.

Докл.: Г.Христозов, Г.Янев

 1. Намаляване размера на наемната цена на общински обект – магазин №11 находящ се в кв.104 по плана на гр.Велинград.

Докл.:Й.Петрова, Г.Янев

 1. Намаляване размера на наемната цена на общински обект – магазин №12 находящ се в кв.104 по плана на гр.Велинград.

Докл.: Й.Петрова, Г.Янев

 1. Намаляване размера на наемната цена на общински обект – магазин №14 находящ се в кв.104 по плана на гр.Велинград.

Докл.: Й.Петрова, Г.Янев

 1. Одобряване на пазарна цена на право на прокарване на водопровод за минерална вода /сервитут/ на „ГОЛД” ООД гр.Велинград.

Докл.:Г.Янев

 1. Даване на съгласие за учредяване право на прокарване – сервитут на съществуващ водопровод за минерална вода на ДП „Български спортен тотализатор” гр.София.

Докл.:Г.Янев

 1. Даване на съгласие за учредяване право на прокарване-сервитут на съществуващ водопровод за минерална вода на „БАЛНЕА РИЗОРТС”АД гр.София за СПА хотел „Бор”.

Докл.:Г.Янев

 1. Даване на съгласие за учредяване право на водопрекарване – сервитут на съществуващ водопровод за минерална вода на „Роботика”ООД гр.Велинград за почивна станция „Витоша”.

Докл.:Г.Янев

 1. Даване на съгласие за водопренос-водоподаване на минерална вода по общински водопровод и право на прокарване на водопровод за минерална вода на „АКВА ВИВА СПА”ООД гр.Велинград за СПА хотел в кв.201 по плана на гр.Велинград.

Докл.:Г.Янев

 1. Учредяване на право на прокарване по смисъла на чл.193 от ЗУТ на подземен водопровод и подземна кабелна линия преминаващи през полски път по КВС на землище гр.Сърница за захранване на инвестиционно намерение „За рибарник”, м.”Гюмюш дере-1”.

Докл.:Ах.Байрактар, Г.Янев

 1. Допълване на одобрен кадастрален план, касаещо попълването с нов общински имот пл.№8594 образуван за сметка на имот пл.№2991 в кв.101 по плана на гр.Велинград.

Докл.:инж.Д.Кафеджиева, инж.И.Николов

 1. Одобряване пазарна оценка на дяловете във връзка с проект за изместване на полски път-общинска собственост в м.”Дълбоки дол” по КВС на землище гр.Велинград.

Докл.:Н.Шаламанов,Г.Янев

 1. ПУП за промяна предназначението на земеделска земя с цел осигуряване на ВиК и ел.захранване в м.”Тудора-потока”, землище на гр.Велинград.

Докл.:Д.Холянов, инж.И.Николов

 1. ПУП-ПР за част от кв.29 по плана на с.Юндола, съгласно Решение І203/2011г. на ОбС-Велинград.

Докл.:Д.Кондева, инж.И.Николов

 1. Разрешение за изработване на ПУП – план за регулация и застрояване за ПИ 885, кв.65 по плана на с.Драгиново.

Докл.:Ив.Шулева, инж.И.Николов

 1. Даване съгласие за изработен проект за изменение на влязъл в сила подробен устройствен план – план схема за обект „Изграждане на оптично кабелно захранване от т.А-кабелна шахта на ул.”Криволак” до т.В-Хипермаркет „Билла”, намиращ на ул.”П.Евтимий” №2Б.

Докл.:инж.Д.Кафеджиева, инж.И.Николов

 1. Попълване на нов общински имот в кв.2 по плана на с.Света Петка.

Докл.: инж.Д.Кафеджиева, инж.И.Николов

 1. Даване на съгласие за изработен проект ПУП-схема за трасе за обект – нов подземен водопровод за минерална вода на ул.”Цар Самуил” до УПИ №ІІ-6651, за почивен дом” в кв.383 по плана на гр.Велинград.

Докл.: инж.Д.Кафеджиева, инж.И.Николов

 1. Попълване на кадастралния план с верни граници на имот пл.№2390 в кв.344 по плана на гр.Велинград.

Докл.:Д.Кондева, инж.И.Николов

 1. Попълване на кадастралния план с верни граници на имот пл.№2391 и нов имот пл.№8681 в кв.344 по плана на гр.Велинград.

Докл.:Д.Кондева, инж.И.Николов

 1. Изработване на ПУП-ЧИ на плана за регулация и застрояване на ПИ 168035 в м.”Бучемиша”, землище Велинград.

Докл.:Д.Холянов, инж.И.Николов

 1. Изработване на ПУП – парцеларен план за трасе на нов подземен водопровод в м.”Мариница-Оранжериите” с.Драгиново.

Докл.:Ив.Шулева, инж.И.Николов

 1. Изработване на ПУП –проект за частично изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ І „За оранжерия” в м.”Мариница-оранжериите” с.Драгиново.

Докл.: Ив.Шулева, инж.И.Николов

 1. Даване на съгласие като орган управляващ общинската собственост за изготвен проект за частично изменение на влязъл в сила ПУП-план за регулация в кв.4 по плана на с.Света Петка.

Докл.:инж.Д.Кафеджиева, инж.И.Николов

 1. Даване на съгласие за сключване на предварителен договор и за изработване на проект за изменение на влязъл в сила ПУП в кв.9 по плана на с.Долна Дъбева.

Докл.: инж.Д.Кафеджиева, инж.И.Николов

 1. Даване на съгласие за изработен проект за ПУП – план- в кв.85 по плана на гр.Велинград.

Докл.: инж.Д.Кафеджиева, инж.И.Николов

 1. Даване съгласие за изготвяне на ПУП-План за регулация и план за застрояване в м.”Дренков дол”, землище Драгиново.

Докл.:арх.Енев

 1. Изменение и допълнение на Програмата за капиталови разходи на Община Велинград за 2013г.

Докл.:инж.П.Кондев

 1. ЧИПР в УПИ VІІІ, кв.48 по плана на гр.Сърница.

Докл.: М. Еминов, инж.И.Николов

 

ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИИТЕ:

Дата на провеждане

Час

Комисия

23.09.2013г.      /понеделник/ 15.00 Комисия по образование, култура, здравеопазване, вероизповедания, социална политика.
23.09.2013г.     /понеделник/ 16.30 Комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция
24.09.2013г. /вторник/ 15.00 Комисия по туризъм, младежта и спорта, опазване на околната среда, земеползване и горско стопанство;
24.09.2013г. /вторник/ 16.30 Комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване;
25.09.2013г. /сряда/ 15.00 Комисия по транспорт, обществен ред и сигурност, безопасност на движението, молби и жалби на гражданите и кризисни ситуации
25.09.2013г. /сряда/ 16.30 Комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества.

 

Забележка: Приложенията по всички точки са Ви предоставени на електронен носител с материалите.                                                                                     

    

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                     /Д.Кехайова/

Коментарите са изключени!