РЕШЕНИЕ №411

Относно: Финансов отчет на Контрольора за дейността на  ’МБАЛ-Велинград’ ЕООД  гр Велинград към 30.09.2013г.

         На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА  и чл.43, ал. 3 от  Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества и след проведеното гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

            23

0

2

25

29

            Общински съвет – Велинград,

                                                                  Р  Е  Ш  И:

Приема Финансов отчет на Контрольора за дейността на  ‘МБАЛ-Велинград’ ЕООД  гр Велинград към 30.09.2013г. изготвен на база отчетни данни.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 18.12.2013г., Протокол №19, точка №7 от дневния ред, по вх.№823/21.11.2013г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия  по икономика, финанси, бюджет и дружества.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                     /Д.Кехайова/

Коментарите са изключени!