РЕШЕНИЕ №412

Относно: Дейности по Проект ‘Подобряване на туристическата информационна инфраструктура и оборудване за атракции на открито’  и съответствието им с приоритетите на ОПР на Община Велинград за периода 2007-2013  

    На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.77 от Правилника за организацията и дейността на ОбС –Велинград и взаимодействието му с Общинска администрация след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

            25

0

0

25

29

            Общински съвет – Велинград,

                                                                  Р  Е  Ш  И:

            Дейностите по Проект ‘Подобряване на туристическата информационна инфраструктура и оборудване за атракции на открито’  и съответното заявление за кандидатстване по мярка 313 – ‘Насърчаване на туристическите дейности’ по изпълнение на стратегията за местно развитие на територията на общини Белово, Септември, Велинград към Програма за развитие на селските райони 2007-2013г. отговарят на приоритетите на Общинския план за развитие на Община Велинград за периода 2007-2013.

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 18.12.2013г., Протокол №19, точка №8 от дневния ред, по вх.№832/29.11.2013г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия  по туризъм, младежта и спорта, опазване на околната среда, земеползване и горско стопанство.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                     /Д.Кехайова/

Коментарите са изключени!