РЕШЕНИЕ №413

Относно: Ползване на специален автомобил Линейка Мерцедес Спринтер 412 Д 

    На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.11, ал.1, т. 22 от Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества , чл.66, ал.1, т.8 от Правилника за организацията и дейността на ОбС –Велинград и взаимодействието му с Общинска администрация, чл.12, ал.1 от ЗОС след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

            26

0

0

26

29

            Общински съвет – Велинград,

                                                                  Р  Е  Ш  И:

1.Предоставя за управление на Кметство Сърница специален автомобил Линейка Мерцедес Спринтер 412 Д.

2. Задължава Кмета на Сърница да сключи договор за съвместно ползване с управителя на ‘МБАЛ- Велинград’ дружество със 100% общинско участие, на специален автомобил Линейка Мерцедес Спринтер 412 Д

3.Договорът по т.2 да бъде сключен до 31.12.2013 и да бъде със срок от 10 /десет/ години.

Възлага изпълнението на решението на  Кмета на Община Велинград

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 18.12.2013г., Протокол №19, точка №9 от дневния ред, по вх.№843/06.12.2013г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на        Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                     /Д.Кехайова/

Коментарите са изключени!