РЕШЕНИЕ №414

Относно: Изменение на Решение №281/ 26.09.2013г. на ОбС-Велинград

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА  след проведеното гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

            26

0

0

26

29

            Общински съвет – Велинград,

                                                                  Р  Е  Ш  И:

Прави следните промение в текста на Решение №281/ 26.09.2013г. на ОбС-Велинград

1.Променя името на представляващия като името е Мирослав Николов и отпада абривеатурата ‘вр.и.д.’.

2. В т. 1 от решението в края на текста отпада изречението ‘Срок на предявяване за плащане – 19.02.2015г.’

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 18.12.2013г., Протокол №19, точка №10 от дневния ред, по вх.№866/09.12.2013г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия  по икономика, финанси, бюджет и дружества.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                     /Д.Кехайова/

Коментарите са изключени!