РЕШЕНИЕ №422

Относно: Извършване замяна на общински зем.имот пл. №148006, м.’Марина ливада’, площ 1.367 дка с имот собственост на Ботьо Костадинов Наков с пл. №063064, м.’ Казаков въбел’, площ 1.353 дка по КВС за землището на Велинград 

    На основание чл. 21 ал. 1,  т. 8 от ЗМСМА, чл.40, ал.2, т.3  и ал.8 след проведеното поименно гласуване:

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

            15

2

7

24

29

            Поради недостатъчно мнозинство Общински съвет – Велинград,

                                                                  Р  Е  Ш  И:

   1.Не разрешава замяна на земеделски имот с пл. №063064, м.’ Казаков въбел’, площ 1.353 дка, VII категория, собственост на Ботьо Костадинов Наков с общински зем.имот- полска култура  пл. №148006, м.’Марина ливада’, площ 1.367 дка, IX категория по КВС за землището на гр.Велинград

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 18.12.2013г., Протокол №19, точка №18 от дневния ред, по вх.№855/06.12.2013г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                     /Д.Кехайова/

Коментарите са изключени!