РЕШЕНИЕ №424

Относно:Даване на съгласие по издадена  Заповед № 1539/25.11.2013 г. на Кмета на Община Велинград, с която е одобрил Решение № 1 на техническата служба към община Велинград, взето с Протокол № 1/21.11.2013 г. за определяне на свободната и на застроената площ за имот с площ 519 кв.м. № 520001 в м.„При водата”, в землището на с. Света Петка.

    На основание чл.21, ал. 1, т. 8; чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 13 а, ал. 6, 7, 8 и 9 от ППЗСПЗЗ и след проведеното поименно гласуване:

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

            25

0

0

25

29

            Общински съвет – Велинград,

                                                                  Р  Е  Ш  И:

1.Не възразява  по издадена  Заповед № 1539/25.11.2013 г. на Кмета на Община Велинград,с която е е одобрил Решение № 1 на техническата служба към община Велинград, взето с Протокол № 1/21.11.2013 г. за определяне на свободната и на застроената площ за имот с площ 519 кв.м. № 520001 в местността „При водата”, в землището на с. Света Петка.

      2.Задължава Кмета на Община Велинград по продължи процедурата по чл. 13 а от ППЗСПЗЗ

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 18.12.2013г., Протокол №19, точка №20 от дневния ред, по вх.№861/09.12.2013г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                     /Д.Кехайова/

Коментарите са изключени!