РЕШЕНИЕ №425

Относно: Даване на съгласие по издадено  Решение № 1, взето с Протокол № 008-04-1841/21.11.2013 г. на Комисията по чл. 210 от ЗУТ,с с която е извършена оценка на имотите, предвидени за отчуждаване по влязъл в сила регулационен  план и попадащи в улица  с ос.т. 8-18 по плана на с. Всемирци, кв. Далова, одобрен със Заповед № 395/09.07.1987 г.

На основание чл.21, ал. 1, т. 8; чл 44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 13 а, ал. 6, 7, 8 и 9 от ППЗСПЗЗ и след проведеното поименно гласуване:

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

            26

0

0

26

29

            Общински съвет – Велинград,

                                                                  Р  Е  Ш  И:

1.Не възразява по издадено  Решение № 1, взето с Протокол № 008-04-1841/21.11.2013 г. на Комисията по чл. 210 от ЗУТ,с с която е извършена оценка на имотите, предвидени за отчуждаване по влязъл в сила регулационен  план и попадащи в улица  с ос.т. 8-18 по плана на с. Всемирци, кв. Далова, одобрен със Заповед № 395/09.07.1987 г.

2.Задължава Кмета на Община Велинград да продължи процедурата

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 18.12.2013г., Протокол №19, точка №21 от дневния ред, по вх.№864/09.12.2013г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                     /Д.Кехайова/

Коментарите са изключени!