РЕШЕНИЕ №427

Относно: Изменение на ПУП, в частта застрояване , касаещ УПИ VI 66, 389, 391,390  ‘за ресторант, търговия и услуги’ и нов УПИ XIII-390 в кв.10 по плана на с.Света  Петка

    На основание чл.21, ал,1  т.8 и т. 11 и ал.2  от ЗМСМА; чл.8, ал.1 и чл.11, ал.1 от ЗОС; Параграф 8 и чл.134, ал.1, т.1 и т.2, ал.2, т.1 от ЗУТ , във връзка с постъпили възражения по определените с т.2 на Решение №290/25.11.2010г. на ОбС-Велинград етажност и режим на сключено застрояване /на калкан/ и след проведеното гласуване:

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

            23

1

1

25

29

            Общински съвет – Велинград,

                                                                  Р  Е  Ш  И:

Отлага за следващо заседание разглеждането на изменение на Подробния Устройствен план в частта Застрояване на част от кв.10 на с. Света Петка, община Велинград. Новообразувания УПИ XIII-390- общинска собственост, с отреждане ‘За търговия и услуги’- с площ 126 кв.м, като определя режим на свободно застрояване при спазено отстояние 3/три/ метра от регулационната линияна новообразуваният УПИ VI-66, 389, 391 ‘Ресторант, търговия и услуги’- общинска собственост, определя етажност на 1-2 (<7)- при КИНТ.=1,2; Кпл.=75%; Озеленяване= 25%- съгласно приложената скица- проект с червен цвят- Приложение №2.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 18.12.2013г., Протокол №19, точка №23 от дневния ред, по вх.№871/09.12.2013г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                     /Д.Кехайова/

Коментарите са изключени!