РЕШЕНИЕ №428

Относно: Отпускане на персонална пенсия на Зелиха Юсеин

   На основание  чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА  и чл.7,ал.4,т.3 от Наредба за пенсиите и осигурителния стаж  във връзка с чл.7,ал.2,т.1 от НПОС, чл. 92 от Кодекс за социално осигуряване, подадено заявление с  вх.№032-02-1467/03.12.2013г. и след проведеното гласуване:

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

            25

0

0

25

29

            Общински съвет – Велинград,

                                                                  Р  Е  Ш  И:

Внася предложение за отпускане на персонална пенсия на Зелиха Реджеп Юсеин с ЕГН …………………… с постоянен адрес: с. Света Петка, общ. Велинград, ул…………….. и настоящ адрес: с. Света Петка, общ. Велинград, ул. …………………..

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 18.12.2013г., Протокол №19, точка №24 от дневния ред, по вх.№858/09.12.2013г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия  по образование, култура, здравеопазване, вероизповедания, социална политика.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                     /Д.Кехайова/

Коментарите са изключени!