РЕШЕНИЕ №431

Относно:Изменение на програмата за капиталови разходи на Община Велинград за 2013г.

          На основание чл.21, ал.1,т.6 от ЗМСМА и с цел изменение на Програмата за капиталови разходи на Община Велинград за 2013г. и след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

            24

0

1

25

29

            Общински съвет – Велинград,

                                                                                                           Р  Е  Ш  И:

I. Дава съгласие с така предложеното изменение на «Програма за капиталови разходи на община Велинград за 2013г»

1. Изменя точки 6 и 12 от § 5200 в раздел «Б» на «Програма за капиталови разходи на община Велинград за 2013г»., както следва:

        

ПРОГРАМА ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ЗА 2013г.

 

№ по ред

Наименование на обекта

План 2013г.

/лева/

Източници на финансиране

Забележка

Субсидия от РБ

/лева/

Собствени приходи

/лева/

Преходен остатък /лева/

 

/лева/

§ 40

/лева/

Б.

Придобиване на ДМА през 2013г.

 

 

 

 

 

 

I I.

Придобиване на ДМА – §5200

 

 

 

 

 

 

6.

Изграждане водоем в с. Боровиново

22 500

22 500

12.

Ремонт на улици гр. Велинград

255 424

72 500

182 924

 

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 18.12.2013г., Протокол №19, точка №28 от дневния ред, по вх.№893/13.12.2013г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия  по икономика, финанси, бюджет и дружества.

                                                                                                                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                                                                                        /Д.Кехайова/

     

Коментарите са изключени!