Aside

Заповед № 1644/21.10.2008г.

ЗАПОВЕД № 1644/21.10.2008г.

На основание чл. 47, ал. 2 от ЗАНН, чл. 128, ал. 2 от Закон за местните данъци и такси.

     Н А Р Е Ж Д А М:

1. ВЪЗЛАГАМ ПРАВАТА СИ ЗА НАЛАГАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ НАКАЗАНИЯ КАТО ОПРЕДЕЛЯМ И УПЪЛНОМОЩАВАМ ДЛЪЖНОСТНОТО ЛИЦЕ СПАС ДИМИТРОВ ШУЛЕВ – ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ “ДАНЪЦИ И ТАКСИ”, ДА ИЗДАВА НАКАЗАТЕЛНИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ,  ЗА СЪСТАВЕНИ АКТОВЕ ЗА УСТАНОВЕНИ НАРУШЕНИЯ ПО ЗАКОН ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ.

2. ОТТЕГЛЯМ ПЪЛНОМОЩИЯТА ПО ЗАПОВЕД №2067/20.10.2007Г. В ЧАСТТА ЗА ИЗДАВАНЕ НА НАКАЗАТЕЛНИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЗА СЪСТАВЕНИ АКТОВЕ ЗА УСТАНОВЕНИ НАРУШЕНИЯ ПО ЗАКОН ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ.

Настоящата заповед да се връчи на заместник – кмет Цветанова- Игнатова, директор на дирекция “Данъци и такси”, главен специалист Хаджиев, мл.инспектор Д.Йовчев, секретар на община Велинград и инж. Димитър Похлупков за обявяване.

КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД:

 /Иван Лебанов/

Коментарите са изключени!