РЕШЕНИЕ №92

Относно: Кандидатстване на Община Велинград за финансиране на обекти по «Процедура за подпомагане на малките населени места за изпълнението на благоустройствени дейности, техническа инфраструктура и проекти със социална насоченост» за асфалтиране на улици в с.Юндола.

На основание чл. 21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, с цел кандидатстване на Община Велинград за финансиране на обекти по „Процедура за подпомагане на малките населени места за изпълнението на благоустройствени дейности, техническа инфраструктура и проекти със социална насоченост” и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

            21

0

0

21

29

            Общински съвет – Велинград,

                                                                  Р  Е  Ш  И:

            Дава съгласие Община Велинград да кандидатства за финансиране на обект „Асфалтиране на улици в с.Юндола”  по «Процедура за подпомагане на малките населени места за изпълнението на благоустройствени дейности, техническа инфраструктура и проекти със социална насоченост» .

Обекта се вписва в стратегическата рамка на Общински план за развитие 2014г. – 2020г.

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 24.03.2014г., Протокол №7, точка №2 от дневния ред, по вх. №188/17.03.2014г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                     /Д.Кехайова/

Коментарите са изключени!