РЕШЕНИЕ №93

Относно: Изменение на решение №85 от 04.03.2014г. на Общински съвет Велинград за учредяване на отстъпено право на строеж за изграждане на многофункционална спортна площадка върху петно №1 по скица с виза за застрояване с №147/2014г.с площ 1156,29 кв.м. в УПИ XIII-За училище, кв.72 по плана на гр. Велинград, общ.Велинград.

          На основание чл. 21,ал.1,т.8 от ЗМСМА;  чл.7, ал.2, изр.2-ро, чл.34,ал.6 и 7 от ЗОС     във връзка с чл.37,ал.4,т.2,ал.6 от ЗОС и чл.50г,ал.1 и 8 от Закон за физическото възпитание и спорта, чл.68, ал.2 от Правилника  за организацията и дейността на ОбС – Велинград, неговите комисии и взаимодействието му  с ОА и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

            20

0

0

20

29

            Общински съвет – Велинград,

                                                                  Р  Е  Ш  И:

1. Изменя решение №85 от 04.03.2014г. на Общински съвет Велинград, както следва: „Учредява на Министерство на младежта и спорта безвъзмездно отстъпено право на строеж за изграждане на многофункционални спортни площадки  за срок 3 /три/ години, върху:

петно №1 по скица с виза за застрояване с №147/2014г. с площ 1156,29 кв.м. в УПИ XIII-За училище, кв.72 по плана на гр. Велинград, общ.Велинград.

2. Определя срок за изграждане на многофункционалните спортни площадки и въвеждането им в експлоатация до края на 2015 година .”

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 24.03.2014г., Протокол №7, точка №3 от дневния ред, по вх. №178/17.03.2014г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                     /Д.Кехайова/

Коментарите са изключени!