РЕШЕНИЕ №94

Относно: Изменение на решение №85 от 04.03.2014г. на Общински съвет Велинград за учредяване на отстъпено право на строеж за изграждане на многофункционална спортна площадка върху петно №1 по скица с виза за застрояване с №147/2014г.с площ 1156,29 кв.м. в УПИ XIII-За училище, кв.72 по плана на гр. Велинград, общ.Велинград и даване на съгласие за получаване на дарение в полза на Община Велинград.

          На основание чл. 21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.34, ал.1 от ЗОС,  чл.68, ал.2 от Правилника  за организацията и дейността на ОбС – Велинград, неговите комисии и взаимодействието му  с ОА и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

            18

0

0

18

29

            Общински съвет – Велинград,

                                                                  Р  Е  Ш  И:

Дава съгласие за получаване на дарение в полза на Община Велинград от Министерство на младежта и спорта на изградените и въведени в експлоатация обекти по Решение №93 /24.03.2014г. на Общински съвет – Велинград.

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 24.03.2014г., Протокол №7, точка №3 от дневния ред, по вх. №178/17.03.2014г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                     /Д.Кехайова/

Коментарите са изключени!