РЕШЕНИЕ №95

Относно: Изменение на решение №86 от 04.03.2014г. на Общински съвет Велинград за учредяване на отстъпено право на строеж за изграждане на многофункционални спортни площадки върху петна №1 и №2 по скица №1164/2013г.  с виза за застрояване от 2014г. с площи съответно 592,62кв.м. и 273,65 кв.м. в УПИ II-271 с отреждане „Училище”, кв.17 по плана на с.Грашево, общ.Велинград.

          На основание чл. 21,ал.1,т.8 от ЗМСМА;  чл.7, ал.2, изр.2-ро, чл.34,ал.6 и 7 от ЗОС     във връзка с чл.37,ал.4,т.2,ал.6 от ЗОС и чл.50г,ал.1 и 8 от Закон за физическото възпитание и спорта, чл.68, ал.2 от Правилника  за организацията и дейността на ОбС – Велинград, неговите комисии и взаимодействието му  с ОА и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

            20

0

0

20

29

            Общински съвет – Велинград,

                                                                  Р  Е  Ш  И:

1. Изменя решение №86 от 04.03.2014г. на Общински съвет Велинград, както следва: „Учредява на Министерство на младежта и спорта безвъзмездно отстъпено право на строеж за изграждане на спортни площадки  за срок 3 /три/ години, върху:

1.1. петно №1 по скица №1164/2013г. с виза за застрояване от 2014г. с площ 592,62 кв.м в УПИ II-271 с отреждане „Училище”, кв.17 по плана на с.Грашево, общ.Велинград.

1.2. петно №2 по скица  №1164/2013г. с виза за застрояване от 2014г. с площ 273,65 кв.м. в УПИ II-271 с отреждане „Училище”, кв.17 по плана на с.Грашево, общ.Велинград.

2. Определя срок за изграждане на многофункционалните спортни площадки и въвеждането им в експлоатация до края на 2015 година.”

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 24.03.2014г., Протокол №7, точка №4 от дневния ред, по вх. №178/17.03.2014г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                     /Д.Кехайова/

Коментарите са изключени!