РЕШЕНИЕ №96

Относно: Изменение на решение №86 от 04.03.2014г. на Общински съвет Велинград за учредяване на отстъпено право на строеж за изграждане на многофункционални спортни площадки върху петна №1 и №2 по скица №1164/2013г.  с виза за застрояване от 2014г. с площи съответно 592,62кв.м. и 273,65 кв.м. в УПИ II-271 с отреждане „Училище”, кв.17 по плана на с.Грашево, общ.Велинград и даване на съгласие за получаване на дарение в полза на Община Велинград.

          На основание чл. 21,ал.1,т.8 от ЗМСМА;  чл.34, ал.1 от ЗОС, чл.68, ал.2 от Правилника  за организацията и дейността на ОбС – Велинград, неговите комисии и взаимодействието му  с ОА и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

            20

0

0

20

29

            Общински съвет – Велинград,

                                                                  Р  Е  Ш  И:

Дава съгласие за получаване на дарение в полза на Община Велинград от Министерство на младежта и спорта на изградените и въведени в експлоатация обекти по Решение №95 /24.03.2014г. на Общински съвет – Велинград.

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 24.03.2014г., Протокол №7, точка №4 от дневния ред, по вх. №178/17.03.2014г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                     /Д.Кехайова/

Коментарите са изключени!