РЕШЕНИЕ №99

Относно: Разглеждане на предложение на комисията по чл.210 от ЗУТ.

              На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, 16, ал.1, ал.4 от ЗУТ, чл.128, ал.3 от ЗУТ, чл.131 ал.2, т.4 от ЗУТ  и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

               21

0

0

21

29

                Общински съвет – Велинград,

                                                                                      Р  Е  Ш  И:

І. НЕ ВЪЗРАЗЯВА ПО взето Решение № 008-04-315/04.03.2014 г. на Комисията по чл. 210 от ЗУТ,, С КОЕТО е доказано, че новообразувани урегулирани поземлени имоти , а именно: /УПИ/ № ХV-4649, «За  производство, търговия, и услуги» с площ 1105 кв.м., № ХVІ-4649, «За  производство, търговия, и услуги» с площ 1105 кв.м.; № ХVІІ-4649, «За  производство, търговия, и услуги» с площ 1105 кв.м.; и № ХVІІІ-4649, «За  производство, търговия, и услуги» с площ 1105 кв.м. в квартал 77А,  са пазарна стойност по- голяма от пазарната стойност на имот пл. № 4649 преди урегулирането му.

Решението подлежи на обжалване чрез издалия акта орган по реда на чл.215 от Закон за устройство на територията в 14- дневен срок от съобщаване пред Административен съд Пазарджик.

ІІ. Задължава Кмета на община Велинград да издаде Заповед ПО ЧЛ. 16 АЛ. 5 ОТ ЗУТ

ІІІ. НЕ ВЪЗРАЗЯВА по изготвен проект за частично изменение  на влязъл в сила подробен устройствен план-план за регулация и застрояване, за неурегулиран поземлен имот, както и за територия с неприложена първа регулация по предходен устройствен план, като на собственниците на имот пл. № 4649, с площ  4 493 кв.м., и за сметка на част от УПИ № ІІ-«За малко предприяте за производство на наливно пиво и бутилирана минерална вода» в кв. 77А по плана на гр. Велинград се определят равностойни урегулирани поземлени имоти , а именно: /УПИ/ № ХV-4649, «За  производство, търговия, и услуги» с площ 1105 кв.м., № ХVІ-4649, «За  производство, търговия, и услуги» с площ 1105 кв.м.; № ХVІІ-4649, «За  производство, търговия, и услуги» с площ 1105 кв.м.; и № ХVІІІ-4649, «За  производство, търговия, и услуги» с площ 1105 кв.м. в същия квартал, съобразени с местоположението на имот пл. № 4649.

В новите  УПИ се предвиждат и нови застроителни петна със следните параметри: устройствена зона-Пч /чисто производственна/; максимална етажност-3 етажа и до10 м. височина на стрехата; плътност на застрояване- до 80%, минимална озеленана площ – 20%; Кофициент на интензивност-2, 0;

- Проектира улица с ос.т. 2541-2542-2543-2544-2545-2546, която да обслужва новообособените /УПИ/ и със ширина6,00 м.

               Съгласно Чл. 16. (1) от Закона за устройство на територията, с подробен устройствен план за територии с не урегулирани поземлени имоти, както и за територии с не приложена първа регулация по предходен устройствен план се определят необходимите площи за изграждане на обектите на социалната инфраструктура – публична собственост на озеленените площи, обединени в зелена система, и на общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура. За осъществяване на тези предвиждания с влизането в сила на плана собствениците на недвижими имоти прехвърлят в полза на общината процентна част от площта на имотите си, определена с плана, но не повече от 25 на сто.

                В конкретния случай процентна част от площта на имот пл. № 4649, която е определена с плана за нова улица с ос.т. 2541-2542-2543-2544-2545-2546 и за улици от изток и запад 11,46 е %., т.е.572 кв.м. от имота попада в новообразуваната улица и в улиците, предвидени от изток и от запад на имот пл. № 4649..

Измененията са показани със зелен, кафяв и червен в скицата-идейно предложение.

ІV. Възлага изпълнението на решението на Кмета на община Велинград.                         

Настоящото решение е прието на извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 24.03.2014г., Протокол №7, точка №6 от дневния ред, по вх. №164/11.03.2014г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                                                               /Д.Кехайова/

Коментарите са изключени!