РЕШЕНИЕ №100

Относно: Кандидатстване на Община Велинград за финансиране на обект по «Процедура за подпомагане на малките населени места за изпълнението на благоустройствени дейности, техническа инфраструктура  и проекти със социална насоченост».

          На основание чл. 21,ал.1,т.8 от ЗМСМА;  с цел кандидатстване на Община Велинград за финансиране на обект по „Процедура за подпомагане на малките населени места за изпълнението на благоустройствени дейности, техническа инфраструктура и проекти със социална насоченост” и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

            21

0

0

21

29

            Общински съвет – Велинград,

                                                                  Р  Е  Ш  И:

Дава съгласие Община Велинград да  кандидатства за финансиране на обект „СОУ „Христо Смирненски” с.Света Петка – преустройство за котелно на пелети и изграждане на отоплителна инсталация” по Процедура за подпомагане на малките населени места за изпълнението на благоустройствени дейности, техническа инфраструктура и проекти със социална насоченост” по компонента 1 – кандидатстване с готови инвестиционни проекти.

Обекта се вписва в стратегическата рамка на общински план за развитие 2014г. – 2020г.

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 24.03.2014г., Протокол №7, точка №7 от дневния ред, по вх. №191/18.03.2014г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                     /Д.Кехайова/

Коментарите са изключени!