Сесия 2014-03-27

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 

1. Питания и въпроси : - изчисляване на средната брутна работна заплата в ОА-Велинград за м.януари 2014г.

- предоставяне на земеделски земи в землището на с.Драгиново, Община Велинград

2. Изпълнение решенията на Общински съвет – Велинград за периода м.октомври 2013г. – м.декември 2013г. РЕШЕНИЕ №101

Докл.:Я.Петрова

3. Реализация на инвестиционно предложение „Добив и преработване на волфрамсъдържащи руди от находище „Грънчарица център”, Община Велинград, област Пазарджик”. РЕШЕНИЕ №102

Докл.:инж.Ст.Живков, Ис.Бабучи

4. Културен календар – 2014г. РЕШЕНИЕ №103

Докл.:Н.Стефанова

5. Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост. РЕШЕНИЕ №104

Докл.:Г.Янев

6. Ползване на банков кредит съгласно подписан Договор за Дългосрочен револвиращ банков кредит за финансиране на изпълнението на проект „Ремонт, обновяване и оборудване на „МБАЛ-Велинград”” подписан между Община Велинград и ОПРР. РЕШЕНИЕ №105

Докл.:Ф.Ангелов

7. Изменение и допълнение на Решение №96/23.02.2012г. относно Приемане на условия и ред за издаване на разрешителни за водовземане на минерална вода, извършване услугата на водопренос/водоподаване по общински водопроводи за минерална вода и учредяване сервитутни права и право на прокарване на водопроводи за минерална вода на територията на Община Велинград. РЕШЕНИЕ №106

Докл.:М.Полежански, Г.Янев

8. Изменение на решение №41/30.01.2014г. относно Одобряване на петна и откриване на процедура за отдаване под наем чрез търг с явно наддаване за поставяне на преместваеми обекти за търговия /маси и колички/ и атракцион на пл.”Н.Гяуров” и бул.”Хан Аспарух”. РЕШЕНИЕ №107

Докл.:Б.Чинков, Г.Янев

9. Откриване на процедура за отдаване под наем чрез търг за поставяне на преместваеми обекти за търговия /маси и колички/ на петна в кв.156 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №108

Докл.: Б.Чинков, Г.Янев

10. Продажба на общински недвижим имот – УПИ №ХVІІІ-410 – ИЖС в кв.28 по плана на с.Юндола и одобряване на оценка от лицензиран оценител.  РЕШЕНИЕ №109

Докл.:З.Мацанова, Г.Янев

11. Продажба на общински недвижим имот – УПШ №VІІІ-410 – ИЖС в кв.28 по плана на с.Юндола и одобряване на оценка от лицензиран оценител. РЕШЕНИЕ №110

Докл.: З.Мацанова, Г.Янев

12. Продажба на общински имот- УПИ №ІV-общ. в кв.27 по плана на с.Драгиново и одобряване на оценка от лицензиран оценител. РЕШЕНИЕ №111

Докл.:М.Белухова, Г.Янев

13. Ликвидиране съсобственост чрез продажба на общински имот в кв.65 по плана на гр.Сърница и одобряване на оценка на лицензиран оценител. РЕШЕНИЕ №112

Докл.: М.Белухова, Г.Янев

14.Попълване на кадастралния план с верни граници и нов имот в кв.18 по плана на с.Юндола.  РЕШЕНИЕ №113

Докл.:Д.Кондева, инж.И.Николов

15. Изготвяне на ПУП за трасе за нова подземна кабелна линия в м.”Делове”,землище Велинград.  РЕШЕНИЕ №114

Докл.:инж.Ил.Николов

16. ПУП – ПР за УПИ VІІ-1004 в кв.266 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №115

Докл.: Д.Кондева, инж.И.Николов

17. ПУП – ПРЗ за УПИ ХІХ – 1830 в кв.401 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №116

Докл.: Д.Кондева, инж.И.Николов

18. Даване на разрешение за изработване на проект за частично изменение на влязъл в сила ПУП-план за регулация засягащ част от кв.6 и кв.1 по плана на с.Всемирци. РЕШЕНИЕ №117

Докл.:инж.Д.Кафеджиева, инж.И.Николов

19. Даване на съгласие по изработен проект за частично изменение на влязъл в сила ПУП – план за регулация, в кв.21 по плана на с.Света Петка. РЕШЕНИЕ №118

Докл.: инж.Д.Кафеджиева, инж.И.Николов

20. Одобряване на ПУП – ЧИ на влязъл в сила ПУП – план за регулация засягащ уличната регулация попадаща в квартали 551, 552 и 553 по действащия план на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №119

Докл.:арх.Е.Главеева, инж.И.Николов

21. Изработване на ПУП –трасе на подземен оптичен кабел от разклона за с.Пашови до УПИ ХІІ-201 в кв.15 по плана на с.Пашови за разпространение на интернет по улици на с.Пашови и с.Света Петка.РЕШЕНИЕ №120

Докл.:С.Бошнак, инж.И.Николов

22. Поправка и допълнение на одобрен кадастрален план в кад.район 502 по кадастралния план на гр.Велинград.РЕШЕНИЕ №121 Докл.:инж.И.Николов

23. Доклад за изпълнението на Общия устройствен план на Общината през 2013г. РЕШЕНИЕ №122

Докл.:арх.Т.Енев

24. Наредба за стопанисване, управление и разпореждане със земи от Общинския поземлен фонд . РЕШЕНИЕ №123

Докл.:Н.Шаламанов, Г.Янев

25. По Програмата за работа на Общински съвет – Велинград:

25.1.Информация относно състоянието на общинската пътна мрежа към 2014г.

25.2.Годишен доклад за дейността по вътрешния одит в Община Велинград за периода 01.01.2013г.-31.12.2013г.

26. ЧИ на ПР за част от кв.29 по плана на с.Юндола. РЕШЕНИЕ №124
  1. Изменение на Решение №77/27.02.2014г. на ОбС – Велинград относно съгласуване на допълнение към Бизнес –план 2009-2013г. на ВиК оператора „Водоснабдяване, канализация и термален водоинженеринг” ЕООД Велинград.
  2. Даване съгласие за попълване на кадастралния план с нов имот с отреждане ”за трафопост” в кв.127 по пана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №125
  3. Кандидатстване на Община Велинград за финансиране на обекти по „Процедура за подпомагане на малките населени места за изпълнението на благоустройствени дейности, техническа инфраструктура и проекти със социална насоченост „ за рехабилитация на улици в гр.Сърница и изграждане на спортна площадка в двора на ОУ с.Медени поляни. РЕШЕНИЕ №126
  4. Даване съгласие за получаване на дарение в полза на Община Велинград от Министерство на младежта и спорта на многофункционална спортна площадка в кв.42 на с.Драгиново. РЕШЕНИЕ №127
  5. Предварително съгласие за право на прокарване на трасе на подземен електропровод преминаващ през общински имот -150102-полски път в м.”Вельовица”, землището на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №128

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                                                                                                  /Д. Кехайова/

Коментарите са изключени!