РЕШЕНИЕ №233

ОТНОСНО: Предложение до Министерски съвет за отпускане на персонални пенсии на Мехмед Ибрахим Али, роден на 04.12.2002г. и Муса Ибрахим Али, роден на 02.05.2009г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.7, ал.4, т.3, във връзка с чл.7, ал.2, т.1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж и след проведеното гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

21

0

0

21

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

Предлага на Министерски съвет на Република България да отпусне персонални пенсии на Мехмед Ибрахим Али, роден на 04.12.2002г. и Муса Ибрахим Али, роден на 02.05.2009г. и двете деца с адрес: с.Света Петка, Община Велинград, ул.”Белмекен” №17.

Възлага изпълнението на решението на Общинска администрация, която да окомплектова преписката с необходимите сведения и декларации и допълнителни документи.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 31.05.2012г., Протокол №10, точка 12 от дневния ред, по вх.№461/16.05.2012г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнението на решението се възлага на Постоянната комисия по образование, култура, здравеопазване, вероизповедания, социална политика.

                                                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                         /Д.Кехайова/

Все още няма коментари.

Leave a Reply