РЕШЕНИЕ №235

ОТНОСНО: Продажба чрез публично оповестен конкурс или търг на урегулиран поземлен имот №ІІІ-1747, кв.155 по плана на гр.Велинград.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС, във връзка с чл.22, ал.3 от ЗОС, и чл.42, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Велинград по чл.8, ал.2 от ЗОС и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

24

0

0

24

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

Открива процедура за продажба чрез публично оповестен конкурс на един брой урегулиран поземлен имот по плана на гр. Велинград:

-УПИ №ІІІ /три-римско/-1747 /хиляда седемстотин четиридесет и седем/, кв.155 /сто петдесет и пет/ с площ 463 кв.м. /четиристотин шестдесет и три кв.м./, общинска собственост, съгласно АЧОС №654/03.05.2012г. по пазарна цена определена от лицензиран оценител.

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 31.05.2012г., Протокол №10, точка 14 от дневния ред, по вх.№468/18.05.2012г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнението на решението се възлага на Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

                                                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                         /Д.Кехайова/

Все още няма коментари.

Leave a Reply