Изработен проект на ПУП относно „допълване, поправка и оцифряне“ на част от кадастралния план на Велинград

           Държавен вестник бр.53/27.06.2014г

     Община Велинград съобщава, че на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ е изработен проект на ПУП относно „допълване, поправка и оцифряне“ на част от кадастралния план на Велинград –кадастрални райони, както следва: 1.кад. район № 505 – част от кв. Лъджене-район Вельова баня – Военен санаториум; 2. Кад.район № 506 – част от кв. Лъджене – район Зайче блато; 3. кад. Район № 507 – част от кв. Чепино – Ръджова махала; 4. Кад. Район № 508 – част от кв. Лъджене – Промишлена зона. Плановете се намират в стая № 2 (отдел „КРЗП“ ) на Община Велинград. Заинтересованите лица могат да направят възражения по плановете в едномесечен срок от обнародване в „Държавен вестник“ пред кмета на община Велинград.

Коментарите са изключени!