ОБЯВЛЕНИЕ

    На основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ и във връзка със заповед № 551/30.04.2014 г. на Кмета на община Велинград се разрешава: Изработване на проект за частично изменение на влязъл в сила подробен устройствен план план за регулация, засягащ УПИ ХХVІI-3004-„Търговия, услуги и офиси” в кв. 104 по плана на гр. Велинград, като за сметка на същия се образуват пет нови парцела: УПИ ХХVІI-3004-„Хотел, търговия, услуги и офиси”, УПИ ХХХ-3004-„За търговия, услуги и офиси”, УПИ ХХХI-3004-„За търговия, услуги и офиси”, УПИ ХХХII-3004-„За търговия, услуги и офиси” и УПИ ХХХIII-„За път”.

Заповедта се намира в отдел „КРЗП” на община Велинград, ет. 1, стая № 2.

ЯС

08.05.2014 г.

Коментарите са изключени!