Обявление

     На основание чл.128 ал. 2 от ЗУТ съобщаваме , че със  заповед №  769 от 31.05.2014г. на Кмета на Община Велинград се допуска изработване на ПУП- план за регулация   за УПИ    ІІ- За училище в кв. 226 по плана на гр.Велинград  , като се изменя уличната регулация на улици  с осови точки 2223а-2209-2208 , ос.т. 2208-2237 , ос.т.2240-2239-2238-2237 , като се поставя в съответствие с имотните граници на имот пл.№ 1463 в същия квартал  съгласно кафявите линии  и щрихи в скицата-проект. По този начин се изменя и дворищната регулация на УПИ ІІ-За училище в кв.226 по плана на гр.Велинград.

Коментарите са изключени!