Проект „ Повишаване на квалификацията на служителите и подпомагане на устойчивото развитие в община Велинград с помощта на надграждащи обучения ”

Проект „ Повишаване на квалификацията на служителите и подпомагане на устойчивото развитие в община Велинград с помощта на надграждащи обучения

Проектът  се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Служителите в Община Велинград взеха първите 84 сертификата по проект за повишаване на квалификацията

 

       Служителите в администрацията на Община Велинград получиха първите 84 сертификата за обучение по проект „Повишаване на квалификацията на служителите и подпомагане на устойчивото развитие в община Велинград с помощта на надграждащи обучения ”.Проектът е по договор за безвъзмездна финансова помощ с № 12-22-92/20.01.14г.  по Оперативна програма  „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

         Две от дейностите вече са изцяло изпълнени, заяви ръководителят на проекта Янка Петрова. Едната от тях – „Модели на адаптиране на административните практики и процедури към културните и етнически различия на малцинствено представените граждани” , е реализирана в два модула: Модул 1 – „Дискриминация и антидискриминационно законодателство” и Модул 2 – „Модерни и традиционни култури.Междукултурни отношения и интеркултурни взаимодействия”. Обучението бе изнесено, а след него 40 служители получиха по два сертификата.

         Завърши и обучението в Института по публична администрация в столицата  на тема „Изграждане на среда за практическо прилагане на закона за електронното управление”.След него 4 служители от общинска администрация получиха сертификати.

         На 07 май стартира и надграждащото обучение по разговорен английски език, което е 150 учебни часа и по него ще повишат квалификацията си 20 служители.Финалът на това обучение ще е в края на м.август 2014г.

         В края на м.юли предстои и второто изнесено обучение за служителите от Община Велинград на тема: „Методи за повишаване на личната продуктивност и ефективност на екипите в общинска администрация”, заяви още ръководителят на проекта Янка Петрова.

 

Проект “Повишаване на квалификацията  на служителите и подпомагане на устойчивото развитие в Община Велинград с помощта на надграждащи обучения ”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Коментарите са изключени!