Обявление

На основание чл.128 ал. 2 от ЗУТ съобщаваме , че със  заповед № 950 от 30.06.2014г. на Кмета на Община Велинград се допуска изработване на ПУП- план  за регулация и застрояване  за  УПИ ХІХ-297 и ХХХІІ-297 в кв. 18 по плана на с.Юндола,както следва :

                         – изменя уличната регулация на улица  с осови точки № 187-189-190-191 , като се измества  по съществуващата  на място улица със същите осови точки и ширина в кв.18 съгласно кафявите линии  и щрихи в скицата-проект;

                          – образува се нова улица  с ос.т. № 189а-215 с ширина7 м  и нов квартал 18А ;

                         – дворищната регулация се изменя , като за сметка на УПИ ХІХ-297 и ХХХІІ-297 в кв.18 се образува един нов УПИ – ХІХ-297 в съответствие с имотните граници на имот пл.№ 297 и по този начин се изменя и регулацията на УПИ V-Почивна станция /общински/.

     – в частта план за застрояване в  новообразувания УПИ ХІХ-297 се предвижда строително петно за вилна сграда до два етажа , с височина на стрехата до10 м, К инт.- 1,2 и при отстояния съгласно приложената идейна скица.

Коментарите са изключени!