РЕШЕНИЕ №225

Относно: Даване на съгласие по чл.149, ал.1 от ЗУТ за издаване на Разрешение за строеж за благоустройствени мероприятия в района на Чепински бани и Бор-кв.143 като дарение от МСБТ „Сирона” – Велинград за безвъзмездно обществено ползване в имот – публична общинска собственост и без търговска дейност по одобрен проект.

На основание чл.21 , ал.1, т.8 и т.11 и ал.2 от ЗМСМА, във    връзка с  чл.68, ал.1,  чл.147 ал.1, т.7, във връзка с чл.56  от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

            22

0

0

22

29

            Общински съвет – Велинград,

                                                                  Р  Е  Ш  И:

            1.ДАВА СЪГЛАСИЕ по чл.149 ал.1 от ЗУТ за издаване на Разрешение за строеж от Главния архитект на Община Велинград  ЗА БЛАГОУСТРОЙСТВЕНИ МЕРОПРИЯТИЯ (за оформяне на парково пространство, алеи, цветя, беседки, детски площадки, пейки и осветление) в района на: І:Чепински бани – кв.3971,им.5989, УПИ VІ, УПИІІ-7064,УПИ І-им.6829,им.7223,им.7414, кв.3973, УПИ V-5996, УПИ VІІ-7166  и УПИ І-ІІ в кв.4652; ІІ:Бор, кв.143, УПИ Х-им.6840 по плана на Велинград – като ДАРЕНИЕ от МСБТ”СИРОНА”- Велинград ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ В ИМОТ-ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И БЕЗ ТЪРГОВСКА ДЕНОСТ- по одобрен проект

2.Задължава Главния архитект на Община Велинград да извърши  законоустановените процедури по контрола на СМР на обекта.

            Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 26.06.2014г., Протокол №13, точка №13 от дневния ред, по вх. №467/11.06.2014г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                     /Д.Кехайова/

Коментарите са изключени!