РЕШЕНИЕ №226

Относно: Изработен проект за оцифряване, попълване с нови имоти и верни имотни граници на имоти /общинска и частна собственост/ в кад.район 505, 506, 507 и 508 по плана на гр.Велинград.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС, чл.53, ал.1 и §4 от ЗКИР, във връзка с чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

            22

0

0

22

29

            Общински съвет – Велинград,

                                                                  Р  Е  Ш  И:

1.Дава съгласието в качеството на собственик и съсед относно – оцифряването и попълването на кад.план с нови имоти и верни имотни граници на имоти /общинска и частна собственост/, както следва:

-кад.район №505 – част от кв.”Лъджене” -район „Вельова баня – Военен санаториум”

-кад.район №506 – част от кв.”Лъджене” – район „Зайче блато”

-кад.район №507 – част от кв.”Чепино” – „Ръджова махала”

-кад.район №508 – част от кв. „Лъджене” – „Промишлена зона”

2.Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 26.06.2014г., Протокол №13, точка №14 от дневния ред, по вх. №465/10.06.2014г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                     /Д.Кехайова/

Коментарите са изключени!