ДОПЪЛНЕНИЕ В ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ПРЕЗ 2014 ГОДИНА

     На основание чл.8,ал.9 и 10 от ЗОС и във връзка с чл.13г,ал.3 от НРПРУОИ, Община Велинград прави предложение за допълнение на Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в Община Велинград през 2014г., както следва:  В част „Продажби т.2. По чл.35,ал.3(продажба на терени, върху които е реализирано ОПС),абз.”при подаване на заявление от собственици на законно построени сгради” с текста:

- ПИ №142014 с площ 2.782дка,полска култура,девета категория в местноста”Клопотиново” по КВС на землище гр.Велинград съгласно АЧОС №783/15.05.2014г.

- ПИ №135043 с площ 2.882дка,полска култура,десета категория в местноста”Лепеница” по КВС на землище гр.Велинград съгласно АЧОС №797/17.06.2014г.

                                                              

Коментарите са изключени!